Kierownik sekcji (1 etat) w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
kierownik sekcji – 1 etat

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie – Pani Lesława Pawełek, adres siedziby: Dom Pomocy Społecznej, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Jakub Zawłocki,
tel. 22 756 61 76, mail: j.zawlocki@piaseczno.pl, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych jest Pan Kazimierz Makowski, tel.22 756 41 36, adres siedziby: 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1, mail: dps@ceti.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 530 z poź.zm.), ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1465 z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- wykształcenie wyższe co najmniej  I stopnia,
- co najmniej 4 letni staż pracy,

3. Wymagania dodatkowe:
- odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, skrupulatność, zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w grupie, umiejętność zarządzania zespołem,
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie i nadzorowanie pracy podległego personelu,
- prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych zadań,
- ustalenie harmonogramu pracy, rozliczanie czasu pracy pracowników itp.,
- przeprowadzanie instruktażu i szkoleń pracowników sekcji,
- nadzór nad ustaleniem i realizacją kompleksowej, całodobowej opieki nad mieszkańcami zgodnie z obowiązującymi standardami,
- nadzór nad poszanowaniem godności , praw i obowiązków mieszkańców DPS,
- ścisła współpraca z kierownikiem zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
4) kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
5) kserokopia świadectw pracy,
6) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.530).
               
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku kierownika sekcji. kadr (1 etat) występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
- osobiście, w siedzibie: Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1, 05-510 Konstancin-Jeziorna w godzinach 8.00-15.00
- korespondencyjnie na adres: Dom Pomocy Społecznej, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Potulickich 1,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko kierownika sekcji w Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie", w terminie do dnia 14 maja 2024 r.
Aplikacje, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Potulickich 1, po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej DPS https://dpskonstancin.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej DPS.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Lesława Pawełek

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-04-12 12:50:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-04-12 12:51:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki