Specjalista ds. kadr i płac (1 etat) w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Góra Kalwaria, dnia 09.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABOR NA STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. Kadr i Płac w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Zwolińska Aleksandra zamieszkała w Kątach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Aleksandra posiada odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządowych.
Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się dobrą znajomością ustaw przydatnych w pracy na w/w stanowisku.

Dyrektor Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Renata Ozimek

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii
ul. Ks. Sajny 2a, 05-530 Góra Kalwaria
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
specjalista ds. kadr i płac w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej (1 etat)

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii- Pani Renata Ozimek, adres siedziby ul. Ks. Sajny 2a 05-530 Góra Kalwaria;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jakub Zawłocki, tel. 22 756 61 76, mail: j.zawlocki@piaseczno.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 530), ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1465) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom, zanonimizowane lub zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom, zanonimizowane lub zniszczone. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

I. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;.
3) wykształcenie min. średnie
a) min. 5 lat stażu pracy w tym 3 letni pracy na stanowisku związanym z obsługą kadrową i płacową
b) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
6) obsługa komputera w zakresie programów: Word, Excel, Vulcan Kadry, Płatnik.

II. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, dokładność, obowiązkowość,
2) umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Pełna obsługa kadrowa i płacowa pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.
2) Prowadzenie spraw z związanych z wykorzystaniem środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
3) Współpraca z innymi działami w zakresie rekrutacji pracowników.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) CV,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie o posiadanej znajomość przepisów dot. prawa pracy m.in. Kodeks pracy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawa o pracownikach samorządowych,
7) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
8) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.530).

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pierwsza umowa na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy,
3) miejsce pracy: budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku, budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
4) praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
5) praca wymaga współpracy z innymi pracownikami Ośrodka.
Informacja dot. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia:
W miesiącu poprzedzającym datę upubliczniania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie podpisanej „specjalista ds. kadr i płac” w sposób następujący:
- osobiście w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria w godzinach pracy Recepcji,
- pocztą, na adres: 05-530 Góra Kalwaria ul. Ks. Sajny 2A; 05-530 Góra Kalwaria,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poik@piaseczno.pl
(w tym przypadku powinny być przesłane skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze), w terminie do dnia 27 kwietnia 2024 r. do godziny 15.00 (decyduje data wpływu).

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Renata Ozimek

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-04-17 15:25:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-16 15:49:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki