Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 29.05.2024 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Daluja  z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI
Marta Sulimowicz
/podpisano elektronicznie/

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pan Ksawery Gut, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Proksza, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-62-54, e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 530),  ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1465) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom, zanonimizowane lub zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom, zanonimizowane lub zniszczone. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość ustaw : o pracownikach samorządowych, o  samorządzie powiatowym, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów kancelaryjno-archiwalnych,
4) staż pracy w kancelarii urzędu  administracji publicznej,
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office oraz systemu EZD PUW.

3. Wymagania dodatkowe:
1) prawo jazdy kat. B.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) rejestracja korespondencji wpływającej z systemie EZD PUW,
2) dekretacja pism,
3) przygotowywanie wysyłki korespondencji,
4) obsługa skrzynki e-puap  oraz poczty elektronicznej,
5) udzielanie informacji,
6) zaopatrzenie w materiały biurowe,
7) dbanie o prawidłowy obieg dokumentacji.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowcy określonych dla stanowisk urzędniczych,
5) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera zakresie MS Office oraz systemu EZD PUW,
6) oświadczenie o znajomości ustaw: o pracownikach samorządowych, o samorządzie powiatowym, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów kancelaryjnych,
6) zaświadczenie lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
7) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych .

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z pracą przy komputerze i obsługą interesantów, stanowisko pracy znajduje się na parterze. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 17 maja 2024 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale ORG”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ksawery Gut
/podpisano elektronicznie/

Wytworzył:
Ksawery Gut
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-04-23 14:22:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 15:28:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki