Główny księgowy w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Konstancin-Jeziorna, dnia 05.06.2024 r.

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko główny księgowy
w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została zatrudniona Pani Eliza Soboń zamieszkała w Konstancinie-Jeziornie.
Uzasadnienie  dokonanego  wyboru:
Kandydatka spełnia wszystkie wymagania, zarówno pod kątem wykształcenia, posiadanej wiedzy jak i  doświadczenia przydatnego do pracy na w/w stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się szeroką wiedzą z zakresu księgowości budżetowej, znajomością przepisów prawa oraz znajomością programów finansowo-księgowych. Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w jednostkach budżetowych.
W związku z powyższym Komisja przeprowadzająca nabór jednomyślnie uznała, iż kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków głównej księgowej.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta
Krzysztof Jabłoński

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
6) znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
7) znajomość zagadnień dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz pracowników zatrudnionych zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela,
8) obywatelstwo – o w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia  zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
9) wykształcenie - osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego powinna spełniać jeden z poniższych warunków:
- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna o kierunku rachunkowość i co najmniej 6 letnia praktyka w księgowości,
- wpis do rejestru biegłego rewidenta na podstawie odrębnych przepisów,
- posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, prawa zamówień publicznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, znajomość zagadnień dotyczących naliczania i wypłaty wynagrodzeń,
2) znajomość obsługi komputera w zakresie programów biurowych w tym: Programu SJO Bestia (sprawozdawczość finansowa), Finanse VULCAN (pełna księgowość budżetowa), SIGMA (plany i sprawozdawczość),
3) znajomość obsługi programu: Vulcan - Arkusz organizacyjny, ZUS Płatnik, bankowego systemu obsługi przelewów PEKAO, pakietu Microsoft Office (Word, Excel),
4) uprzejmość, życzliwość, wysoka kultura osobista,
5) umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, komunikatywność,
6) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
7) kreatywność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, dobra organizacja pracy,
8) umiejętność interpretacji przepisów, redagowania pism urzędowych oraz analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy,
9) odpowiedzialność, obowiązkowość, dokładność, punktualność, dyspozycyjność,
10) doświadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie prawa pracy.

3. Zakres obowiązków na stanowisku głównego księgowego:
1) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
4) deklaracja dokumentów,
5) księgowanie dokumentów w programie księgowym „Finanse Vulcan”,
6) sporządzanie rocznych planów finansowych wg klasyfikacji budżetowej,
7) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania wydatków budżetowych, dochodów budżetowych i dochodów własnych, na programie „SJO Bestia,”
8) elektroniczne przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Piasecznie planów i wykonania na programie komputerowym „SIGMA”,
9) sporządzanie i przekazywanie przelewów do banku,
10) sporządzanie sprawozdań SIO, oraz  nanoszenie danych do Arkusza Organizacji szkoły w zakresie dotyczącym stanowiska,
11) prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej w zakresie środków pochodzących z UE, rozliczanie projektów,
12) kontrola nad prawidłowym wykonywaniem planów finansowych,
13) kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem kasy,
14) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczy: prowadzenie rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych ),
15) przy współpracy ze specjalistą do spraw płacowo-finansowych sporządzanie wymaganych przez organ prowadzący analiz wykorzystania funduszu płac oraz wszelkich  danych potrzebnych do sprawozdawczości, jednorazowego dodatku uzupełniającego – art.30 KN,
16) rozliczanie umów cywilnoprawnych (umów zleceń, umów o dzieło),
17) terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń oraz zapłata zobowiązań,
18) dostarczanie sprawozdań do Starostwa,
19) wystawianie rachunków i not księgowych,
20) sporządzanie naliczeń odpisów na ZFŚS, planu sprawozdawczości funduszu, przekazywanie naliczonych odpisów oraz nadzorowanie prawidłowości potrąceń i kontrola zgodności wydatków z regulaminem i przepisami prawa,
21) archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw.
    
4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godzin tygodniowo,
2) miejsce pracy: Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39
3) specyfika pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, prowadzenie rozmów telefonicznych, rozwiązywanie spraw pracowniczych, udzielanie informacji pracownikom w zakresie prowadzonych spraw, przemieszczanie się wewnątrz budynku, narażenie na sytuacje stresowe,
4) planowane zatrudnienie: sierpień 2024 r.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) podpisane odręcznie: Curriculum Vitae z przebiegiem nauki i pracy oraz list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
4) kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, np. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp., które według kandydata mogą być istotne z punktu widzenia prowadzonego naboru,
8) dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
9) kandydaci niepełnosprawni, zamierzający skorzystać z uprawnienia pierwszeństwa w zatrudnieniu zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w przypadku znalezienia się w gronie najlepszych kandydatów, są obowiązani do złożenia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
10) w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kandydat winien przedstawić dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie -Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39,  w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2022r. poz. 530)”.

Wyżej wymieniona klauzula musi być umieszczona i podpisana na obu dokumentach przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.

8. Miejsce i termin składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych do sekretariatu w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 21.05.2024 r. na adres Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39 z dopiskiem na kopercie "Główny Księgowy".
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na wyżej wymieniony adres do dnia 21.05.2024 r. do godziny 16.00. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po terminie wyżej określonym - nie będą rozpatrywane.

9. Informacje dodatkowe:
1)  postępowanie rekrutacyjne na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie -Jeziornie  zostanie przeprowadzone w II etapach:
I etap obejmuje ocenę formalną złożonych aplikacji,
II etap obejmuje rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której zostaną ocenione predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań na ww. stanowisku,
2) zakwalifikowani kandydaci o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 22.05.2024 r. Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej – 24.05.2024 r.
3) informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.piaseczno.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie, ul. Mirkowska 39.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informuję, że

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie -Jeziornie,  05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Mirkowska 39, z inspektorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres e-mail: sekretariat@zskj.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy - Główny Księgowy w Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Konstancinie –Jeziornie zgodnie z art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 530)
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w rekrutacji.
Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia rekrutacyjnego nie będą przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie. Wyjątek stanowią dane najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób mogą być  przechowywane w okresie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z wybraną osobą i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta
 mgr Krzysztof Jabłoński

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-05-06 15:10:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-06-07 12:18:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki