Inspektor (1 etat) w Wydziale Zwrotów i Odszkodowań Starostwa Powiatowego w Piasecznie

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor (1 etat) w Wydziale Zwrotów i Odszkodowań Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pani Ewa Lubianiec, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Proksza, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-62-54,
e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),  ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1465)  i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2369) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną zanonimizowane lub odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zanonimizowane lub zwrócone adresatom. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja lub prawo,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa, znajomość aktualnego orzecznictwa TK, SN i sądów administracyjnych w zakresie zapewniającym realizację zadań z danym stanowisku,
4) min. 5 lat stażu pracy, w tym 3 letnie doświadczenie w sprawach obejmujących zagadnienia wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
5) umiejętność obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel i urządzeń biurowych,
6) umiejętność współpracy z ludźmi, odpowiedzialność, rzetelność.

3. Wymagania dodatkowe:
1) 2 letnie doświadczenie w pracy w administracji publicznej w zakresie zadań wykonywanych na danym stanowisku,
2) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań administracyjnych, czynności wyjaśniających, przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, wniosków do sądu, zaświadczeń, pism, powoływanie biegłych celem wykonania opinii, prowadzenie rozpraw i oględzin, udzielanie wyjaśnień i informacji w zakresie realizacji spraw dotyczących danego stanowiska tj. wywłaszczeń i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV)
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) zaświadczenie, kserokopia świadectwa pracy lub inny dokument poświadczający wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie w pracy,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie o umiejętności obsługi komputera w zakresie programów Word, Excel i urządzeń biurowych oraz o znajomości i umiejętności interpretacji przepisów prawa, znajomości aktualnego orzecznictwa TK, SN i sądów administracyjnych w zakresie zapewniającym realizację zadań na danym stanowisku,
7) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.530).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze, praca będzie odbywała się na I piętrze w budynku bez windy. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale WZO”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

Starosta Piaseczyński
Ewa Lubianiec
/podpisano elektronicznie/

Wytworzył:
Ewa Lubianiec
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 14:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 14:16:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki