Podinspektor (1 etat) w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pani Ewa Lubianiec, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Proksza, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-61-64, e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 530),  ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (Dz. U z 2023 r. poz. 1465 )  i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 z poźn.zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom, zanonimizowane  lub zniszczone. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zwrócone adresatom, zanonimizowane lub zniszczone. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  określonych dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość przepisów ustaw : o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach odziaływania na środowisko, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, o ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, prawo ochrony środowiska, prawo wodne oraz KPA,
4) umiejętność pracy na komputerze, w tym biegła obsługa pakietu MS Office,
5) min. 3 lata pracy w zakresie ochrony środowiska.

3. Wymagania dodatkowe:
1) staż pracy w administracji publicznej w zakresie ochrony  środowiska,
2) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
3) prawo jazdy kat B.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie zaświadczeń wynikających z przepisów ustawy o lasach,
2) prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.
3) udzielanie dotacji celowej spółkom wodnym na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz finasowanie lub dofinansowanie inwestycji, zatwierdzanie statutu spółki wodnej, ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń na rzecz spółki wodnej osobom fizycznym lub prawnym nie będącym członkami  spółki oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadjącym osobowości prawnej odnoszącym korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniającym się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona,
4) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.,
5) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
6) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych,
7) dyżury w sali obsługi mieszkańców.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie,
3) zaświadczenie lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów
5) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
6) oświadczenie o posiadanej znajomości przepisów: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach odziaływania na środowisko, o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, prawo wodne, o ochronie przyrody, o rybactwie śródlądowym, prawo ochrony środowiska oraz KPA,
7) oświadczenie o umiejętności pracy na komputerze, w tym pakietu MS Office,
8) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz.530).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze,  praca odbywałaby się na parterze budynku. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi więcej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 28 czerwca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora do Wydz. OSR”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ewa Lubianiec
/podpisano elektronicznie/

Wytworzył:
Ewa Lubianiec
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 14:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki