Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Piaseczyński – Pani Ewa Lubianiec, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,  ul. Chyliczkowska 14;
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Proksza, Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pan Mariusz Wawrzeń, adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Piasecznie  05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14, tel. (22) 756-62-54, e-mail: ochronadanych@piaseczno.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz zgodnie z: ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 530.),  ustawy z dnia 26 czerwca Kodeks pracy 1974 r. (t.j. Dz. U z 2023 r. poz. 1465) i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2369 z późn.zm.) w celu przeprowadzenia rekrutacji na w/w stanowisko pracy;
4) Informacje o Pani/Pana danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione z mocy prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zatrudnienia wybranego kandydata na w/w stanowisko lub do czasu zamknięcia naboru z innych przyczyn (nierozstrzygnięcia naboru). Aplikacje zawierające dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym zostaną odesłane adresatom. Wyjątek stanowią dane pięciu najlepszych kandydatów umieszczonych w protokole naboru. Dane tych osób będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata i powtórnie wykorzystane w przypadku konieczności ponownego obsadzenia tego samego stanowiska. Po tym okresie zostaną zanonimizowane lub zwrócone adresatom. Dane osobowe zatrudnionego kandydata będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
6) informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wymagane przepisami prawa;
8) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie stosuje profilowania.

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie  min. średnie,
2) spełnienie wymagań art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych  dla stanowisk urzędniczych,
3) znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Prawo budowlane, KPA,
4) min. 3 lata stażu  pracy, w tym min. 1 rok stażu pacy zawiązanej z profilem Wydziału IRD (inżynieria ruchu, budownictwo drogowe, budownictwo kubaturowe),
5) obsługa komputera w zakresie: pakiet MS Office (Word. Excel, Power Point), Internet,
6) prawo jazdy kat B,
7) w przypadku posiadania tylko wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
8) w przypadku posiadania  wykształcenia wyższego min. 1 rok stażu pracy.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość programów : EZD, Raks SQL, Raks Magazyny, GIS,
2) wykształcenie średnie kierunkowe związane z profilem Wydziału IRD np. inżynieria ruchu, budownictwo drogowe, kubaturowe),
3) wykształcenie wyższe.

4. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) planowanie i przygotowywanie inwestycji do realizacji,
2) kontrola i nadzór inwestycji, także pod względem rzeczowo-finansowym,
3) przygotowywanie i realizacja postępowań o udzielanie zamówienia publicznego,
4) kontrola jakości i terminowości robót budowlanych,
5) udział w czynnościach związanych z procedurą zamówień publicznych, w tym uczestnictwo   w pracach komisji przetargowych, weryfikacja ofert, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia,
6) udział w dokonywaniu odbiorów technicznych wykonywanych robót,
7) organizacja pracy pracowników Działu Drogownictwa oraz podwykonawców,
8) redagowanie pism, umów, wniosków i innej korespondencji wydziałowej,
9) ewidencjonowanie materiałów wywożonych z magazynu na potrzeby realizacji zadań Działu,
10) prowadzenie gospodarki sprzętowo-materiałowej,
11) zamówienia zaopatrzeniowe i weryfikacja dostaw materiałów, nadzór nad rozładunkiem,
12) udział w akcji zwalczania śliskości i odśnieżania dróg,
13) sporządzanie dokumentów przychodu wewnętrznego, zewnętrznego, rozchodu wewnętrznego i wychodu zewnętrznego,
14) prowadzenie systemu zgłoszeń przestrzennych na mapie przestrzennej systemu informacji geograficznej.

5. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV),
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów z informacją o posiadanym prawie jazdy kat. B,
4) oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,    
5) kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż pracy,
6) oświadczenie o znajomości ustaw: o drogach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji (w zakresie dróg publicznych),Prawo budowlane, KPA,
7) oświadczenie o obsłudze komputera: pakiet MS Office(Word, Excel, Power Point), Internet,
8) w przypadku przekazania przez Panią/Pana danych osobowych innych, niż: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub/oraz danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – należy sporządzić oświadczenie o następującej treści „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach  samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.530).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy dla pracy biurowej z bezpośrednią obsługą klienta i pracą przy komputerze. Praca odbywać się będzie na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Elektroniczna 4. Współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi  więcej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale IRD”.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Ewa Lubianiec
/podpisano elektronicznie/

Wytworzył:
Ewa Lubianiec
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 14:52:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-05-29 14:52:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki