Dzierżawa nieruchomości w Wilczej Górze gm. Lesznowola

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ogłasza
 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
 
na oddanie w dzierżawę na okres do 20 lat niezabudowanego terenu o pow. ca 1,0 ha stanowiącego część zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wilcza Góra przy ul. Żwirowej, gm. Lesznowola, woj. mazowieckie:
 
będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej wg ewidencji gruntów i budynków działki nr nr 135/2, 136/1, 136/2, 137, 138, 139, 140, 174, 175, 176, 177 i 178 o łącznej powierzchni 4,53 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 292138, na działalność zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lesznowola, w którym przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami S 19 UPST - “Tereny wytwórczości, przemysłu, składów, przetwórstwa rolniczego, usług w tym komunikacyjnych i obsługi rolnictwa” oraz symbolem 39 KD G-D - “droga dojazdowa”.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 stycznia 2007r. o godz. 10.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.         wniesienie wadium w wysokości 12.000 zł, najpóźniej do dnia 15 stycznia 2007r. i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
2.         złożenie przed otwarciem przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i istotnymi warunkami umowy dzierżawy, zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 60.000 zł netto rocznie,
tj.  73.200 zł brutto.
 
Wadium należy wpłacić, na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku BS Piaseczno 96 8002 0004 0021 0959 2000 0004. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny czynszu dzierżawnego. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone.
 
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 
Istotne warunki umowy dzierżawy:
1.         Czynsz dzierżawny będzie wnoszony za każdy rok z góry, w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wysokość czynszu za rok 2007 zostanie ustalona proporcjonalnie do ustalonego czynszu rocznego.
2.         Cena czynszu zwiększana będzie corocznie, począwszy od opłat za rok 2008, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
3.         Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z dzierżawą, w tym także do opłacenia wszelkich podatków i opłat związanych z przedmiotem dzierżawy.
4.         Dzierżawca wyraża zgodę na ustanowienie na przedmiotowym terenie służebności przechodu i przejazdu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie.
5.         Budowa nowych budynków, budowli i urządzeń lub inne prace budowlane wymagające uzyskania pozwolenia na budowę mogą być przeprowadzane wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego.
6.         Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu powyżej 30 dni. Nadto Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli Dzierżawca dopuszcza się rażących naruszeń istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności, jeżeli Dzierżawca korzysta z nieruchomości w sposób:
·       niezgodny z jej przeznaczeniem,
·       niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
·       pogarszający stan mienia,
·       pogarszający stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu,
mimo uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia i pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do ich usunięcia.
Istotne warunki umowy nie podlegają negocjacji.
 
Zarząd może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 757 20 39.
 
Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Murakowska Maria
(2006-11-28 13:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Murakowska Maria
(2006-11-28 13:22:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki