☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Podstawa prawna

art. 71 ust. 2 w zw. z ust. 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Miejsce załatwienia sprawy

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

UWAGA! Drukami obowiązującymi, zatwierdzonymi przez właściwego ministra, są druki PB-2a i PB-2, oraz PB-5. Druki uzupełniające do druków PB zostały przygotowane przez pracowników tutejszego urzędu i  zawierają informacje o RODO, oraz o przepisach dotyczących zgłoszeń, a podanie przez inwestora/inwestorów dodatkowych informacji o inwestycji, wskazanych w druku uzupełniającym, w zależności od rodzaju inwestycji, ma na celu jedynie usprawnienie postępowania administracyjnego i przyśpieszenie rozpatrzenia sprawy.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

  • opłata od pełnomocnictwa - 17 zł,
  • opłata od zaświadczenia - 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest właściwy dla siedziby organu burmistrz, tj. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać minimum 30 dni  przed zamierzonym terminem przystąpienia do zmiany sposobu użytkowania.

Do zmiany sposobu użytkowania można przystąpić, jeśli w terminie 30 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia, w terminie 30 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.

W przypadku nie dokonania zmiany sposobu użytkowania przed upływem 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu, zmiana sposobu użytkowania może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 11:29:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-08 13:02:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019325