☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Podstawa prawna

art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu przedmiotowej nieruchomości dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie o samodzielności lokalu zostaje wydane na wniosek każdego kto ma w tym interes prawny. Wniosek o wydanie zaświadczenia przydzielany jest przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w dokumentacji lub nieprawidłowości organ występuje pisemnie do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji. Znacznie usprawni postępowanie podanie na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (DOC, 32 KB)
2. rzut lokalu (w trzech egz.), podpisany przez osobę posiadającą uprawnienie budowlane, z określeniem:
a. podstawowych wymiarów pomieszczeń,
b. opisów pomieszczeń (np. przedpokój, pokój, kuchnia, łazienka, ustęp),
c. podstawowego wyposażenia kuchni, łazienki, ustępu,
3. rzut właściwej kondygnacji budynku (w trzech egz.) z zaznaczonym usytuowaniem lokalu,
4. rzuty pomieszczeń przynależnych (w trzech egz.) z podstawowymi wymiarami,
5. rzuty właściwych kondygnacji budynku (w trzech egz.) z zaznaczonymi pomieszczeniami przynależnymi,
6. kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu z oznaczonym budynkiem, w którym znajduje się lokal (w trzech egz.) ,
7. dokument świadczący o zakończeniu budowy – kopia pozwolenia na użytkowanie budynku, zgłoszenia zakończenia budowy lub dokumentu świadczącego o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania;
8. oświadczenie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, złożone na rysunkach, potwierdzające że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany,
9. dokument potwierdzający uprawnienia budowlane osoby podpisującej rzuty lokali i oświadczenie, o którym mowa w p. 8,
10. pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika) wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wys. 17 zł

Opłaty:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:
- opłata od pełnomocnictwa - 17 zł,
- opłata od zaświadczenia - 17 zł (opłacie nie podlegają zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

Zaświadczenia wydawane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty złożenia kompletnego wniosku. W uzasadnionych przypadkach zastosowanie mają zapisy art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania prac nad wydaniem zaświadczenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.

 
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 11:40:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-08 13:25:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467