Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenia budowy

Podstawa prawna

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński

Miejsce załatwienia sprawy

Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w dokumentacji lub nieprawidłowości Inspektor występuje do wnioskodawcy o uzupełnienie dokumentacji. Znacznie usprawni postępowanie podanie na wniosku telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty

Uwaga: Organ w celu ułatwienia procedowania obok druków zatwierdzonych rozporządzeniem przygotował uzupełnienie (druki ARB), w celu skrócenia procedury.

W przypadku pozwolenia na budowę:

W przypadku zgłoszenia:

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

- opłata skarbowa od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby - 90 zł (opłacie nie podlega przeniesienie pozwolenia na budowę budynku/budynków mieszkalnych)

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Zwalnia się z opłaty skarbowej decyzje:

1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Dodatkowe informacje

Inwestor może zasięgnąć informacji o stanie zaawansowania prac nad wydaniem decyzji u Inspektora prowadzącego sprawę osobiście lub telefonicznie. Inspektora prowadzącego sprawę wskaże pracownik w kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.

 
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 11:49:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-08 14:27:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki