☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

I. Podstawa prawna

art. 180 pkt 3, 180a, 183 ust.1 oraz 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973)

II. Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 186

Właściwość organu określa art. 378 ustawy Prawo ochrony środowiska.

III. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w związku z eksploatacją instalacji, do wytwarzania odpadów

 1. o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
 2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie - w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

IV. Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno,
 • decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub osobiście (Sala obsługi interesanta).

V. Wymagane dokumenty

A) Wniosek powinien zawierać:

 1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 2. oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności po-szczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Poś;
 3. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;.
 4. informację o tytule prawnym do instalacji;
 5. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 6. ocenę stanu technicznego instalacji;
 7. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 8. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 9. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 10. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 11. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 12. warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
 13. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie od-padów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 14. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, nie-stwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 15. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 16. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a ustawy Poś;
 17. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
 18. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 19. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 20. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 21. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 22. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 23. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 24. informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 - jeżeli wniosek, o którym mowa, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych,

B) Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 4. postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  Przepisów dotyczących wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku:
  a) zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o którym mowa w art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 5. zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  a) za przestępstwa przeciwko środowisku,
  b) będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz.1023);
 6. Tytuł prawny do terenu, na którym odbywać się będzie magazynowanie odpadów - (art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach);
 7. dowód dokonania opłaty skarbowej na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (Bank PKO SA 05 1240 6973 1111 0010 8670 6226) 506 zł lub 2 011 zł z dopiskiem "opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów" - część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923). Wysokość opłaty należy określić po ustaleniu, czy zakład zalicza się do "mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców" (506 zł), czy do innych (2 011 zł), zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorców zawartą w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162).
 8. pełnomocnictwo – w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika. Dokument należy przedłożyć w oryginale lub kserokopii – odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem. Należy również dokonać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł na ww. konto bankowe) i dowód jej wniesienia dołączyć do ww. dokumentu.

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

VI. Czas załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności w tym uzgodnień, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 12:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-06 12:22:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047