☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

KARTA USŁUGI (KARTA W TRAKCIE AKTUALIZACJI W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ USTAWY)

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

1. Podstawa prawna
:
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519)

2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 86
(dotyczy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, 05-500 Piaseczno,
- decyzja doręczana jest za pośrednictwem poczty, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:
a) o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych, lub
b) o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

5. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
1) art. 184 ust. 2 i ust. 2b Poś:
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
- oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b POŚ;
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
- informacje o tytule prawnym do instalacji;
- informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
- ocenę stanu technicznego instalacji;
- informację o rodzaju prowadzonej działalności;
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
- warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania emisji;
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191A;
- czas, na jaki wydane ma być pozwolenie;
- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
- wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
- opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

2) art. 184 ust. 4 Poś - do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3) część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
- dowód dokonania opłaty skarbowej (oryginał lub uwierzytelniona kopia)
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
w wysokości 506 zł lub 2 011 zł z dopiskiem "opłata za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów".
Wysokość opłaty należy określić po ustaleniu, czy zakład zalicza się do "mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców" (506 zł), czy do innych (2 011 zł), zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorców zawartą w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

W przypadku, gdy we wniosku ujęte zostały odpady medyczne, sposób magazynowania i dalszego postępowania z odpadami powinien spełniać wymagania, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940).

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.

6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 12:19:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 12:31:01)
 
 
liczba odwiedzin: 14277952

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X