☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

KARTA USŁUGI

WYDAWANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA
 
Podstawa prawna:
art. 184 i art. 221 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z póź. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 78

Dotyczy przedsięwzięć wymienionych w § 3.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 71). Dla przedsięwzięć wymienionych w § 2.1 cytowanego rozporządzenia, wnioski składa się do marszałka województwa.


Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,
- decyzja doręczana jest za pokwitowaniem przez pocztę.
 
Wymagane dokumenty:
Pozwolenie wydaje się, z zastrzeżeniem art. 183 b, art. 189, art. 191a i art. 217 ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek prowadzącego instalację (art. 184 ust. 1 ustawy Poś).

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
(art. 184 ust.2 ustawy Poś)
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska w przypadku określonym w art. 183b Poś,
- adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- informacje o tytule prawnym do instalacji,
informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,
- ocenę stanu technicznego instalacji,
- informację o rodzaju prowadzonej działalności,
- opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
- blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
- informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
- wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenie,
- warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji,
informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
- informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
- wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane,
- zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
- proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań,
- proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,
- deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidziane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,
- deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,
- deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku podejmowania realizacji nowej instalacji,
- czas na jaki wydane ma być pozwolenie.
(art. 221 ust. 1 ustawy Poś)
- czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
- określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu,
- opis terenu w zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150 z późn. zm.),
- określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
- aktualny stan jakości powietrza,
- określenie warunków meteorologicznych,
- wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem metodyk modelowania, o których mowa w art. 12 ustawy Poś, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.


Jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych (istotna zmiana instalacji – to taka zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko), to powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:
1. stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2. efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3. zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4. stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,
5. rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6. wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,
7. postęp naukowo-techniczny.
 
Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć (art. 184 ust. 4 Poś):
1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.

- dowód dokonania opłaty skarbowej (oryginał lub uwierzytelniona kopia) w wysokości 506 zł lub 2 011 zł z dopiskiem „opłata za wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Wysokość opłaty należy określić po ustaleniu, czy zakład zalicza się do „mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców” (506 zł), czy do innych (2 011 zł), zgodnie z kwalifikacją przedsiębiorców zawartą w rozdziale 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.),
 
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 
Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 13:15:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 12:38:43)
 
 
liczba odwiedzin: 14277948

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X