☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

KARTA USŁUGI

ZGŁOSZENIE INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA

1. Podstawa prawna:
art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z póź. zm.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881), § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880).

2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 78

Dotyczy przedsięwzięć wymienionych w § 3.1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity - Dz. U.z 2016 r., poz. 71). Dla inwestycji wymienionych w § 2.1 cytowanego rozporządzenia, wnioski składa się do marszałka województwa.


3. Sposób załatwienia sprawy:
- zgłoszenie składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno,

- prowadzący instalację objętą obowiązkiem dokonania zgłoszenia, jest obowiązany do dokonania takiego zgłoszenia, przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji,
- do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli starosta, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 
4. Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, powinno zawierać:
1) art. 152 ust. 2 ustawy Poś:
- oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
- adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
- rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
- czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
- wielkość i rodzaj emisji,
- opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
- informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
2) zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne powinno być sporządzone na formularzu, zgodnym ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879),
3) art. 6 ust. 1, część I ust. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)
- dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (oryginał lub uwierzytelnioną kopię)
na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

4) numer REGON.
 
5. Czas załatwienia sprawy:
30 dni licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego zgłoszenia.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 13:39:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 12:57:12)
 
 
liczba odwiedzin: 14278148

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X