Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 wew. 181

Sposób załatwienia sprawy

wniosek należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie (DOC, 20KB)

Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Organ administracji może odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, w przypadkach określonych w art. 17 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Opłata

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. Nr 215 poz. 1415).
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych należy wnieść, po jej ustaleniu, na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piasecznie:
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
z dopiskiem "opłata za udzielenie informacji o środowisku".
W przypadku opłaty za przesłanie kopii dokumentów lub danych, przy odbiorze przesyłki.
Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukanie informacji oraz sporządzenie kopii dokumentów lub danych.
Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-11-30 13:51:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-02 13:56:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki