☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew(a) lub krzewów (tylko w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy)

KARTA USŁUGI

WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW(A) LUB KRZEWÓW (TYLKO W ODNIESIENIU DO NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY)
  
Podstawa prawna:
art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 82

Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.
 
Wymagane dokumenty:
Zezwolenie wydaje się na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza zgodę jej właściciela.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać (zgodnie z art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody):
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego; ( oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. )
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody
4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo: a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew zwolnione są drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew
 
Opłata:
Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów pobiera się na podstawie rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów dnia 25 sierpnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 1354)

Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-30 14:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 12:59:38)
 
 
liczba odwiedzin: 14278174

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X