Dzierżawa nieruchomości w Górze Kalwarii

PRZETARG ODWOŁANY

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 15 lat dwóch części zabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego, położonej w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9, gm. Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr 406700, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 37/14 w obrębie 1-02:
1. pierwsza część o powierzchni ca 1,16 ha, zabudowanej czterema budynkami, z których dwa są koszarowe,
2. druga część o powierzchni ca 0,40 ha, zabudowanej dwoma budynkami, z których jeden jest koszarowy, 
z przeznaczeniem do wykonywania zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Kalwaria przedmiotowa działka leży na terenie przeznaczonym pod centra usługowe i tereny wybranych funkcji obsługi mieszkańców: obiekty szkoleniowe, obiekty kultury i kościoły.
Teren znajduje się w granicach strefy A ochrony konserwatorskiej. W przygotowywanym obecnie planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod usługi publiczne.
Przedmiotową nieruchomość Powiat Piaseczyński nabył w drodze darowizny z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa z przeznaczeniem do wykonywania zadań Powiatu Piaseczyńskiego w zakresie edukacji publicznej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz w zakresie utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2007r. o godz. 11.00
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. wniesienie najpóźniej do dnia 22 stycznia 2007r. wadium w wysokości:
1) 5.500 zł, dla pierwszej części nieruchomości,
2) 2.000 zł, dla drugiej części nieruchomości,
i przedłożenie dowodu wniesienia wadium komisji przetargowej przed otwarciem przetargu,
2. złożenie przed otwarciem przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i istotnymi warunkami umowy dzierżawy, zawartymi w ogłoszeniu o przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi:
1.  52.000 zł netto miesięcznie, tj 63.440 zł brutto dla pierwszej części nieruchomości,
2.  20.000 zł netto miesięcznie, tj. 24.400 zł brutto dla drugiej części nieruchomości,
 
Wadium należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, nr rachunku BS Piaseczno 96 8002 0004 0021 0959 2000 0004. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny czynszu dzierżawnego. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone.
 
Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
Istotne warunki umowy dzierżawy:
1. Czynsz dzierżawny będzie wnoszony za każdy miesiąc z góry, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca. Czynsz dzierżawny za miesiąc, w którym zostanie podpisana umowa należy zapłacić w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, łącznie z czynszem za ten miesiąc. Wysokość czynszu za miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa zostanie ustalona proporcjonalnie do ustalonego czynszu.
2. Cena czynszu zwiększana będzie corocznie, począwszy od opłat za rok 2008, o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
3. Ze względu na stan techniczny nieruchomości Dzierżawca będzie płacił
a/ do dnia wydania decyzji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o dopuszczeniu całego obiektu do użytkowania, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czynsz w wysokości  20% wylicytowanej i zwaloryzowanej ceny
b/ przez kolejne 36 miesięcy czynsz w wysokości 50% wylicytowanej i zwaloryzowanej ceny,
c/ w latach następnych tj. maksymalnie od siódmego roku obowiązywania niniejszej umowy czynsz osiągnie 100% wylicytowanej i zwaloryzowanej ceny.
4. W przypadku spadku siły nabywczej pieniądza tj. wzrostu wskaźnika inflacji powyżej 10% Wydzierżawiający ma prawo wypowiedzenia wysokości czynszu z zachowaniem 3-miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy. Ponadto Dzierżawca jest obowiązany uiszczać podatki i inne obciążenia związane z własnością przedmiotu dzierżawy oraz ponosić koszty jego ubezpieczenia.
6. Dzierżawca może udostępnić przedmiot dzierżawy osobom trzecim po uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego.
7. Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie nie pogorszonym – poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji. Po zakończeniu umowy dzierżawy strony dokonają rozliczeń poniesionych nakładów w sposób określony w art. 676 kodeksu cywilnego, bez możliwości zawarcia umowy o odmiennej treści niż zasady określone w tym przepisie.
8. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy dzierżawy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli dzierżawca dopuści się zwłoki w zapłacie czynszu powyżej 30 dni. Nadto Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy jeżeli Dzierżawca dopuszcza się rażących naruszeń istotnych postanowień umowy, w tym w szczególności, jeżeli Dzierżawca korzysta z nieruchomości w sposób:
1) niezgodny z jej przeznaczeniem,
2) niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) pogarszający stan mienia,
4) pogarszający stan środowiska w stopniu zagrażającym życiu, zdrowiu lub mieniu,
mimo uprzedzenia go o zamiarze wypowiedzenia i pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do ich usunięcia.
Istotne warunki umowy nie podlegają negocjacji.
Zarząd może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości.
Z przedmiotem dzierżawy można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skarbu Państwa.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Powiatu i Nieruchomościami Skarbu Państwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 116 lub pod nr tel. (22) 757 20 39.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-18 09:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-01-19 13:08:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki