Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu statutu spółki wodnej

Podstawa prawna

art.446 ust.3 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z póź. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

tel. 22 756 62 54 w. 173

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek wraz z wymaganą dokumentacją składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiej 14
- decyzję odbiera się w Wydziale Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wymagane dokumenty

- wniosek o zatwierdzenie statutu spółki wodnej,

- 2 egzemplarze statutu spółki wodnej, który powinien określać w szczególności (art. 448 Prawa wodnego):

1) nazwę i siedzibę spółki wodnej oraz teren jej działalności;
2) cel działania spółki wodnej oraz sposób i środki służące do osiągnięcia tego celu;
3) zasady ustalania wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń adekwatnych do celów spółki wodnej;
4) zasady ustalania należności za dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w przypadku prowadzenia działalności, o której mowa w art. 441 ust. 2, polegającej na realizacji działań określonych w art. 441 ust. 3 pkt 1 i 2;
5) prawa i obowiązki członków spółki wodnej;
6) ograniczenia praw członków spółki wodnej dotyczące ich gruntów i obiektów niezbędnych do wykonywania zadań tej spółki;
7) warunki przyjmowania nowych członków spółki wodnej, wykluczania członków ze spółki wodnej, ustania członkostwa w spółce wodnej oraz rezygnacji z członkostwa w tej spółce;
8) warunki następstwa prawnego członków spółki wodnej;
9) organy spółki wodnej, ich skład, zasady powoływania i odwoływania oraz zakres działania;
10) zasady nawiązywania stosunku pracy w ramach spółki wodnej;
11) przypadki wymagające zwołania walnego zgromadzenia;
12) czas trwania spółki wodnej oraz sposób jej rozwiązania lub likwidacji;
13) warunki zaciągania zobowiązań i udzielania pełnomocnictw do reprezentowania spółki wodnej;
14) przeznaczenie mienia pozostałego po rozwiązaniu lub likwidacji spółki wodnej.

 -lista członków spółki wodnej, zawierająca ich oznaczenie, wskazanie ich siedzib i adresów.

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku.

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 12:13:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-06 10:24:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki