☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie przez Starostę dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów

KARTA USŁUGI
 
ZATWIERDZENIE PRZEZ STAROSTĘ DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ, GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ lub GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY, Z WYŁĄCZENIEM ZŁOŻA WĘGLOWODORÓW
  
1. Podstawa prawna:
- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
- Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 2060 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)
- Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami)
- Ochrona przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1757 z późniejszymi zmianami)
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 83
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
- decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
 
4. Wymagane dokumenty:
Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.
Dokumentację geologiczną przedkłada się w czterech egzemplarzach w postaci papierowej i w czterech egzemplarzach w postaci elektronicznej właściwemu organowi administracji geologicznej.
 
5. Opłata:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Od opłat zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 
6. Czas załatwienia sprawy:
W terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej organ wydaje decyzję o zatwierdzeniu dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej lub dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża kopaliny, a w przypadku gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa zażąda, w drodze decyzji, uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji.
 
Służy prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty Piaseczyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z ustaleniami – Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu zatwierdzającego projekt prac geologicznych.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 12:19:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 13:04:58)
 
 
liczba odwiedzin: 14278123

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X