☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie przez Starostę koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż

KARTA USŁUGI
 
UDZIELENIE PRZEZ STAROSTĘ KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ
  
1. Podstawa prawna:
- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
- Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 2060 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)
- Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami)
- Ochrona przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1757 z późniejszymi zmianami)
 
Po uzyskaniu koncesji może być wykonywana działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż.
 
Koncesji na wydobywanie kopalin jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1. obszar udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą nie przekracza 2 ha,
2. wydobycie kopaliny ze złoża w roku kalendarzowym nie przekroczy 20000 m3,
3. działalność będzie prowadzona metodą odkrywkową oraz bez użycia środków strzałowych
- udziela starosta.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 83
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie,  ul. Chyliczkowska 14
- koncesję odbiera się po dostarczeniu do Wydziału Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Piasecznie dowodu dokonania opłaty skarbowej, o której mowa w punkcie 5.
 
4. Wymagane dokumenty:
Prowadzenie działalności w zakresie wydobywania kopaliny związane jest z:
I. Uzyskaniem od organu koncesyjnego (Starosta Piaseczyński) – decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych sporządzony w celu rozpoznawania kopaliny na terenie projektowanej działalności. W wyniku realizacji w/w robót geologicznych powinna zostać opracowana dokumentacja geologiczna złoża.
II. Przedłożeniem do organu koncesyjnego celem zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża, opracowanej zgodnie z udzieloną koncesją i ustaleniami projektu prac geologicznych oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie dokumentacji geologiczne złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów  (Dz. U. z 2015 roku, poz. 987).
Dokumentację geologiczną złoża kopaliny sporządza się w celu określenia granic złoża, jego zasobów oraz geologicznych warunków występowania.
III. Uzyskaniem od organu koncesyjnego jakim jest Starosta Piaseczyński - koncesji na wydobywanie kopaliny z terenu objętego granicami udokumentowanego złoża i prawami własności do terenu projektowanej działalności.
Udzielenie koncesji następuje na podstawie przedłożonych do organu koncesyjnego stosownych dokumentów i uzyskaniem przez organ koncesyjny pozytywnych uzgodnień i opinii z :
- właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta (uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego),
- Wojewodą Mazowieckim,
- Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach,
- Okręgowym Urzędem Górniczym w Warszawie.
IV. Działalność związana z wydobywaniem kopaliny odbywa się w oparciu o zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru górniczego plan ruchu zakładu górniczego, sporządzony w oparciu o warunki określone w koncesji oraz projekcie zagospodarowania złoża.
 
Koncesję wydaje się na wniosek.
 
Wniosek o wydanie koncesji powinien zawierać:
1. oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu,
2. określenie numeru w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
3. określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
4. określenie prawa wnioskodawcy do terenu (przestrzeni), w ramach którego projektowana działalność ma być wykonywana, lub prawa, o którego ubiega się wnioskodawca,
5. określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności,
6. określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem.
 
Wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin, powinien określać:
- złoże kopaliny lub jego część, która ma być przedmiotem wydobycia,
- wielkość i sposób zamierzonego wydobycia kopaliny,
- stopień zamierzonego wykorzystania zasobów złoża, w tym kopalin towarzyszących i współwystępujących użytecznych pierwiastków śladowych, jak również środki umożliwiające osiągnięcie tego celu,
- projektowane położenie obszaru górniczego i terenu górniczego oraz ich granic.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegana się o koncesję,
- dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej, w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.
Organ koncesyjny może żądać przedłożenia dokumentacji geologicznej.
 
5. Opłata:
- Opłatę skarbową za udzieloną koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin w wysokości 616 zł należy dokonać na
rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin.
 
Służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie zgodnie z ustaleniami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 13:10:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 13:08:00)
 
 
liczba odwiedzin: 14278116

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X