Zatwierdzenie przez Starostę projektu robót geologicznych

Podstawa prawna

- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2021 roku, poz. 1420)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 z poźn. zm.)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późn. zm.)

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga zasięgnięcia opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.

Miejsce załatwienia sprawy

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 54 w. 178

Sposób załatwienia sprawy

- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
- decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Wymagane dokumenty

Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.

Projekt robót geologicznych powinien określać:

- cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
- harmonogram prac,
- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.  

Wykonawca robót geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją w miarę postępu robót. W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu, a w czasie próbnego pompowania należy pobrać próby wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Wiercenia prowadzone będą z ciągłym dozorem geologicznym. Zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, wykonawca prac geologicznych jest obowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego jakim jest Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce wykonywania prac. W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.

Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.

Opłata

Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Od opłat zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Czas załatwienia sprawy

Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych wraz z 2 egzemplarzami projektu.

Służy prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty Piaseczyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z ustaleniami – Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu zatwierdzającego projekt prac geologicznych.

 

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 13:19:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-29 11:14:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki