☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 21.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zatwierdzenie przez Starostę projektu robót geologicznych

KARTA USŁUGI
 
ZATWIERDZENIE PRZEZ STAROSTĘ PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH
  
1. Podstawa prawna:
- Prawo geologiczne i górnicze - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - (tekst jednolity z 2016 roku, poz. 1131 z późniejszymi zmianami)
- Prawo wodne - ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121)
- Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 2060 r. – (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257)
- Prawo ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późniejszymi zmianami)
- Ochrona przyrody - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2134 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2033)
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 roku, nr 288, poz. 1696 z późniejszymi zmianami)
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1757 z późniejszymi zmianami)
 
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych wymaga zasięgnięcia opinii właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Projekt prac geologicznych zatwierdza się na czas oznaczony.
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 83
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- wniosek składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
- decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych można odebrać w Wydziale Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
 
4. Wymagane dokumenty:
Prace geologiczne mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Prace geologiczne obejmujące roboty geologiczne mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych.
Projekt robót geologicznych powinien określać:
- cel zamierzonych prac, sposób jego osiągnięcia, wraz z określeniem rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej,
- harmonogram prac,
- przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane prace geologiczne,
- przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym zwłaszcza wód podziemnych, oraz sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów i środki mające na celu zapobieżenie szkodom.  
 
Wykonawca robót geologicznych jest obowiązany posiadać dokumentację prowadzonych prac i uzupełniać ją w miarę postępu robót. W trakcie wiercenia należy pobierać próby gruntu, a w czasie próbnego pompowania należy pobrać próby wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych. Wiercenia prowadzone będą z ciągłym dozorem geologicznym. Zgodnie z art. 81 ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”, wykonawca prac geologicznych jest obowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego jakim jest Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce wykonywania prac. W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownictwo tych prac. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.
 
Wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją oraz określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu, należy przedstawić w dokumentacji geologicznej.
 
5. Opłata:
Decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł
na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Od opłat zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 
6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż 2 miesiące licząc od dnia przedłożenia prawidłowo sporządzonego wniosku o zatwierdzenie projektu prac geologicznych wraz z 2 egzemplarzami projektu.
 
Służy prawo wniesienia odwołania od decyzji Starosty Piaseczyńskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, zgodnie z ustaleniami – Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu zatwierdzającego projekt prac geologicznych.

 

Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-12-20 13:19:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2019-01-24 13:10:39)

 
 
liczba odwiedzin: 14278270

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X