☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami)

KARTA USŁUGI
 
Wywłaszczanie nieruchomości (dotyczy celów publicznych wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 
Podstawa prawna:
Art. 112-135 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
 
Sposób załatwienia sprawy:
Sprawa kończy się wydaniem decyzji. 
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, w którym należy określić:
- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów i budynków,
- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,
- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część - powierzchnię tej części i całej nieruchomości,
- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,
- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków,
- osobę, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości,
- nieruchomość zamienną, jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,
- inne okoliczności istotne w sprawie.
2) Do wniosku o wywłaszczenie należy dołączyć:
- dokumenty z przebiegu rokowań o nabycie praw do nieruchomości w drodze umowy,
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,
- pełny odpis z księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,
- w razie braku księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów,
- wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
 
Opłaty:
Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556).
 
Czas rozpatrywania sprawy:
Według przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego tj. około 5 miesięcy.
 
Tryb odwoławczy:
1) od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.
 
Informacje dodatkowe:
Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.
Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 14:12:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 11:28:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357