☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Piątek 22.09.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zwroty wywłaszczonych nieruchomości

Podstawa prawna

Art. 136-142, art. 216, art. 216a, art. 217 ust. 2, art. 229 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa kończy się wydaniem decyzji.

Wymagane dokumenty

1) wniosek, który winien zawierać:
- dane wszystkich stron uprawnionych do zwrotu wraz z adresami do korespondencji,
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków oraz wg księgi wieczystej, lub w przypadku braku ww. danych dokładne dane dot. położenia nieruchomości oraz dane dot. poprzednich właścicieli,
- oświadczenie składających wniosek, iż w razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części zwrócą aktualnemu właścicielowi ( Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego) zwaloryzowane odszkodowanie ustalone w decyzji a także nieruchomość zamienną, jeżeli była przyznana w ramach odszkodowania.
- podpisy wszystkich uprawnionych stron.

2) załączniki:
- decyzja bądź akt notarialny, na podstawie którego wywłaszczono nieruchomość,
- tytuł własności na datę wywłaszczenia,
- prawomocne postanowienie sądowe o nabyciu spadku, w przypadku gdy wniosek składają spadkobiercy,
- szkic terenu objętego roszczeniem o zwrot, w przypadku wniosku o zwrot części wywłaszczonej nieruchomości.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h Ustawy 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556).

Czas rozpatrywania sprawy

Według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego:
- Jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
- Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

W przypadku nie załatwienia sprawy w podanych terminach organ prowadzący sprawę obowiązany jest zawiadomić o tym wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując inny termin załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

1) Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno.

Informacje dodatkowe

Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 14:17:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 11:40:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4019047