Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Podstawa prawna:

Art. 124 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy:

Sprawa kończy się wydaniem decyzji, która jest wysyłana za pośrednictwem poczty.

Potrzebne dokumenty:

1. Wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, innej osoby lub jednostki organizacyjnej, o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości w celu realizacji inwestycji liniowej zawierający:
- dane dotyczące nieruchomości z podaniem powierzchni, oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z ewidencji gruntów i budynków,
- określenie rodzaju prac wynikających z art. 124 ust. 1 u. g. n., do realizacji których nieruchomość jest niezbędna,
- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w ewidencji gruntów i budynków,
- podanie wymiarów strefy bezpieczeństwa przewodu oraz rodzaju ograniczeń sposobu korzystania z nieruchomości w tej strefie
- inne okoliczności istotne w sprawie.
ikonka doc wniosek do pobrania
2. dokumentacja z rokowań przeprowadzonych przez upoważnionego przedstawiciela inwestora z właścicielem o wyrażenie zgody na udostępnienie przedmiotowej nieruchomości w celu wykonania prac,
3. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu - decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4. odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie o stanie prawnym wynikającym ze zbioru dokumentów, (jeżeli nie ma takich dokumentów - zaświadczenie właściwego sądu stwierdzające, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów),
5. wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
6. mapa do celów projektowych z jednoznacznie zaznaczonymi:
- granicami przedmiotowej działki ewidencyjnej
- przebiegiem planowanej inwestycji
- zasięgiem strefy bezpieczeństwa przewodu
7. odpis z KRS dotyczący inwestora
8. upoważnienie do reprezentowania inwestora przed organami administracji publicznej w postępowaniach w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami – w szczególności do składania wniosków i odbioru decyzji administracyjnych (ciąg pełnomocnictw).

Opłaty:

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy:

Według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego:
- jeden miesiąc od momentu otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania,
- dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-20 14:51:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 11:29:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki