☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne: gminne, wojewódzkie, krajowe, w wyniku podziału nieruchomości

Podstawa prawna

- art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Zwrotów i Odszkodowań
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Sprawa kończy się wydaniem decyzji.

Wymagane dokumenty

Wniosek złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego - w którym należy określić:
- oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów oraz wg ksiąg wieczystych,
- podpisy wszystkich uprawnionych.

Do wniosku należy dołączyć:
Dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości na dzień uprawomocnienia się decyzji o podziale.
1) Ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału oraz mapa z projektowanym podziałem nieruchomości dokonanym na wniosek właściciela na podstawie, której przedmiotowy grunt został wydzielony pod drogę publiczną.
2) Dokumenty potwierdzające brak porozumienia stron co do wysokości odszkodowania.
3) W przypadku spadkobierców postanowienie o nabyciu spadku.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Czas rozpatrywania sprawy

Według obowiązujących przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

1) Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego 00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2) Odwołanie można złożyć w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 lub drogą pocztową na adres: Starosta Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Informacje dodatkowe

Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

Wytworzył:
Iwona Krasowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 11:28:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-11-30 14:16:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467