Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu, ustanawianie służebności

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarowania Mieniem
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Sposób załatwienia sprawy

Akt notarialny, Umowa lub odpowiedź w formie pisma.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie przez nieruchomości Skarbu Państwa sieci uzbrojenia terenu. We wniosku należy szczegółowo określić, przez które nieruchomości będzie prowadzona inwestycja, podając numery działek ewidencyjnych i numery obrębów.
2. Odbitka z mapy zasadniczej z wkreśloną lokalizacją planowanej inwestycji oraz granicami wnioskowanego terenu, dokładną powierzchnię niezbędną do ustanowienia służebności . Odbitkę z mapy można uzyskać w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Czajewicza 20.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku złożonego przez osobę prawną, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przez datą złożenia wniosku.
4. Pełnomocnictwo w przypadku złożenia wniosku przez inwestora

Opłaty

Brak

Czas załatwienia sprawy

Do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jej rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

Brak

Dodatkowe informacje

W toku postępowania organ właściwy do rozpatrzenia wniosku może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, wynikających ze specyfiki inwestycji. Organ może również zastrzec wykonanie inwestycji w sposób umożliwiający podłączenie do sieci obiektu będącego własnością Skarbu Państwa.

Wszystkie załączniki powinny zostać złożone w oryginale bądź poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

 

Wytworzył:
Elżbieta Piech
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2006-12-21 12:12:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-12-02 15:30:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki