Pomoc dla usamodzielnianych wychowanków z pieczy zastępszej

Obecnie przebywasz w placówce opiekuńczo-wychowawczej, rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, których zadaniem jest zapewnienie Ci całodobowej opieki i wychowania.

Rodziny zastępcze dzielą się na:
- SPOKREWNIONA – babcia, dziadek, siostra lub brat,
- NIEZAWODOWA – ciocia, wujek, kuzynka, kuzyn lub osoby zupełnie niespokrewnione,
- ZAWODOWA lub RODZINNY DOM DZIECKA – osoby niespokrewnione, odpowiednio przeszkolone, które zawodowo zajmują się rodzicielstwem zastępczym, mają podpisaną umowę z PCPR.

Usamodzielnienie to długotrwały i bardzo ważny proces wychowawczy, który przygotowuje osobę usamodzielnianą do podjęcia samodzielnego i dojrzałego życia. Proces usamodzielnienia rozpoczyna się na rok przed osiągnieciem przez Ciebie pełnoletności i w zależności od Twojej sytuacji życiowej, może trwać najdłużej do momentu osiągnięcia przez Ciebie 26. roku życia.

PRZED OSIĄGNIĘCIEM PEŁNOLETNOŚCI
1) Twoim obowiązkiem przed ukończeniem 17. roku życia jest wyznaczenie opiekuna usamodzielniania. Wybór opiekuna usamodzielnienia jest bardzo ważny, bo to właśnie ta osoba ma za zadanie wspierać Cię w realizacji programu usamodzielnienia i rzeczywiście pomóc, w trudnych sytuacjach. Musi to być ktoś, kto zaznajomił się z Twoja sytuacją życiową i będzie wiedział jaka pomoc i wsparcie będzie dla Ciebie najlepsze. To właśnie opiekun usamodzielnienia będzie opiniował Twoje wnioski o pomoc finansową. Opiekun usamodzielnienia musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia następuję w siedzibie PCPR w Piasecznie, na dostępnym w PCPR druku lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywasz.
2) Co najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18. roku życia musisz opracować indywidualny program usamodzielniania. Program przygotowuje we współpracy z Tobą pracownik PCPR lub pracownik placówki opiekuńczo - wychowawczej wspólnie z opiekunem procesu usamodzielnienia. Podczas opracowywania programu, rozeznawana jest Twoja sytuacja oraz potrzeby w zakresie pomocy oferowanej usamodzielnianej młodzieży,  informowany jesteś również o możliwościach wsparcia ze strony PCPR oraz innych instytucji oraz o prawach i uprawnieniach osób usamodzielnianych wynikających zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  (druk indywidualnego programu usamodzielnienia znajduje się w PCPR w Piasecznie lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w której przebywasz).

PO OSIĄGNIĘCIU PEŁNOLETNOŚCI możesz:
1) nadal pozostać w dotychczasowej placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. W takiej sytuacji rodzina zastępcza nadal otrzymywać będzie świadczenie na pokrycie kosztów Twojego utrzymania. Rodzina zastępcza musi jednak złożyć wniosek o przyznanie świadczenia, ponieważ poprzednia decyzja przyznająca świadczenie wygasa. PODSTAWĄ DO WYPŁATY ŚWIADCZENIA OD TEGO MOMENTU JEST AKTUALNE ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE KONTYNUOWANIE PRZEZ CIEBIE NAUKI.
2) opuścić placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą – w takiej sytuacji świadczenia przysługujące osobom usamodzielnianym będą przyznane Tobie i będziesz je otrzymywać na własny rachunek bankowy. Przed planowanym przez Ciebie opuszczeniem pieczy zastępczej koniecznie poinformuj o tym pracowników PCPR w Piasecznie!

PO OPUSZCZENIU PIECZY ZASTĘPCZEJ PRZYSŁUGUJĄ CI NASTĘPUJĄCE POMOCE w wysokości obowiązującej od dnia 01 czerwca 2023 r.:

a) na kontynuowanie nauki – do ukończenia 25. roku życia, 681,00 zł miesięcznie
wzór wniosku na kontynuowanie nauki (DOCX, 18 KB)

b) na zagospodarowanie w formie rzeczowej – jednorazowo, do ukończenia 26. roku życia. Wysokość pomocy: 2.039,00 zł lub 4.077,00 - w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
wzór wniosku na zagospodarowanie w formie rzeczowej (DOCX, 17 KB)

c) na usamodzielnienie – jednorazowo, do ukończenia 26. roku życia,
wzór wnosku na usamodzielnienie (DOCX, 18 KB)

Pomoc wypłacana jest po ukończeniu nauki.

Wysokość pomocy:
- w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej – 4.486,00 zł (konieczne jest przebywanie w rodzinie zastępczej przez okres min. 3 lat),
- w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka czy placówki opiekuńczo - wychowawczej:
- 8.968,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: powyżej 3 lat,
- 4.486,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: od 2 do 3 lat,
- 2.244,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej: od 1 roku do 2 lat.
d) oraz pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia, pomoc prawna i psychologiczna.  

Aby otrzymać jakiekolwiek pomoce musisz złożyć wniosek!
Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie przysługuje jeżeli osoba usamodzielniania przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:
- 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
- 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową i zawodową, rodzinny dom dziecka czy placówkę opiekuńczo – wychowawczą.
Jeżeli nie byłeś w pieczy zastępczej przez wyżej wskazany okres lub opuściłeś pieczę zastępczą przed ukończeniem 18. roku życia ww. pomoce Ci nie przysługują.

WAŻNE! Po osiągnięciu pełnoletności, na początku każdego semestru pamiętaj o dostarczeniu do PCPR w Piasecznie zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki: - w przypadku szkół średnich: w lutym i we wrześniu, - w przypadku studiów: w marcu i w październiku.

Po otrzymaniu wszystkich przysługujących Ci pomocy i zakończeniu procesu usamodzielnienia Twoim obowiązkiem jest sporządzenie OCENY KOŃCOWEJ PROCESU USAMODZIELNIENIA! Jest to bardzo ważny dokument podsumowujący całą Twoją drogę do samodzielnego i dorosłego życia.

PAMIĘTAJ! Bądź z nami w kontakcie! Informuj nas o zmianie swojej sytuacji dotyczącej nauki (np. zmianie szkoły, przerwaniu nauki), zmianie miejsca zamieszkania, nazwiska, stanu cywilnego, numeru telefonu, niezależnie od tego, czy nadal przebywasz w pieczy zastępczej czy opuściłeś pieczę zastępczą.

Kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756 62 77 wew. 244
e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl lub k.lapeta-ksiazek@pcprpiaseczno.pl
od poniedziałku do piątku godz. 8.00 – 16.00

Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:43:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-05-24 13:29:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki