☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pomoc w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy

KARTA USŁUG

z zakresu pomocy w integracji ze środowiskiem osobom, które otrzymały status uchodźcy:
 
- udzielanie świadczeń pieniężnych na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego,  
- udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 
Podstawa prawna
Art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1669).
 
Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 40

Sposób i czas załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.): Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).
Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Wymagane dokumenty
- wniosek uchodźcy o udzielenie pomocy złożony w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego statusu uchodźcy,
- pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego powiatu,
- pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie innego powiatu,
- pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji,
- kopia decyzji Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy,
- kopia dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydanego przez Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
- kopia karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,
- numer rachunku bankowego,
- rodzinny wywiad środowiskowy cz. IX.
 
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 960).
 
Dodatkowe informacje
Wymagane dokumenty mogą być przesłane pocztą, natomiast rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania uchodźcy. 
W uzgodnieniu z uchodźcą sporządzony zostaje indywidualny program integracji określający wysokość, zakres i formy pomocy oraz zobowiązania uchodźcy do:
- zameldowania się w miejscu zamieszkania,
- zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w programie oraz do aktywnego poszukiwania pracy,
- obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,
- innych uzgodnionych działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:51:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-13 11:33:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617