Sporządzanie decyzji dotyczącej umieszczania osób w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego

KARTA USŁUG
sporządzanie decyzji dotyczącej umieszczania osób w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie Powiatu Piaseczyńskiego,
 
Podstawa prawna
Art. 54-66 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 217, poz. 1837).
 
Miejsce załatwienia sprawy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00 - 16.00
tel. 22 756 62 42
 
Sposób i czas załatwienia sprawy
Zgodnie z art. 35 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.): Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (...).
Decyzje o umieszczeniu lub odmowie umieszczenia w domu pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania.
 
Wymagane dokumenty
Ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej gromadzi niezbędne dokumenty, wydaje decyzję o skierowaniu i o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej oraz przekazuje pełną dokumentację do powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r., Nr 89, poz. 960).
 
Dodatkowe informacje
Decyzja o umieszczeniu wydawana jest na podstawie pełnej dokumentacji przekazywanej przez ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej.
Przy wydawaniu decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, pod uwagę brane są przede wszystkim następujące kryteria:
- stan zdrowia bądź jednostka chorobowa wskazująca na konieczność umieszczenia w danym typie domu pomocy społecznej,
- konieczność zapewnienia całodobowej opieki w postaci usług opiekuńczych i wspomagających świadczonych przez domu, w przypadku braku możliwości korzystania z innych form pomocy zaspokajających podstawowe potrzeby życiowe osoby,
- postanowienie sądu o konieczności objęcia osoby całodobową opieką przez domu,
- możliwość umieszczenia pod kątem dysponowania przez dany dom wolnymi miejscami,
- wskazania osób bądź instytucji, które będą ponosiły odpłatność za pobyt w domu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 11:57:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2010-10-13 11:35:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki