☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Środa 04.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dysponowanie środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

KARTA USŁUG

z zakresu dysponowania środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek -  8.00-16.00
tel. 22 756 62 42 - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
tel. 22 756 61 17 - dofinansowanie pozostałych zadań

Sposób i czas załatwienia sprawy

Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki, po otrzymaniu informacji o wysokości środków finansowych przypadających dla Powiatu Piaseczyńskiego przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
Wnioski w sprawie dofinansowania poszczególnych zadań są rozpatrywane przez „Zespoły“ powołane uchwałami Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. PFRON umożliwił składanie drogą elektroniczną wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Wnioski na wyżej wymienione formy wsparcia można składać on-line w Systemie Obsługi Wsparcia SOW - sow.pfron.org.pl

Wymagane dokumenty

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: 

Podstawa prawna:
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. nr 230, poz. 1694; Dz. U. z 2014 r. poz. 1937)

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych:

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych – mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, a realizacja zadania umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające likwidację barier architektonicznych ze względu na trudności w poruszaniu się,
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
- akt własności lokalu (budynku mieszkalnego) lub zgoda właściciela lokalu (budynku mieszkalnego).
- zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w miejscu planowanej likwidacji barier architektonicznych
- kosztorys obejmujący zakres oraz wartość robót budowlanych mających na celu likwidację barier architektonicznych.
4. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Podstawę dofinansowania likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
7. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)
 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie likwidacji barier technicznych i barier w komunikowaniu się:

1. bariery techniczne

2. bariery w komunikowaniu się

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na likwidację barier w komunikowaniu się i barier technicznych – mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się /barier technicznych ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające likwidację barier w komunikowaniu się /barier technicznych ze względu na potrzeby wynikające z niepełnosprawności.
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany  koszt realizacji zadania;
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
4.Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
6. Podstawę dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
7. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
8. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się/barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)
 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny:

1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego 
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
b) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu)
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, zawierające zalecenie rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu wnioskowanego sprzętu, 
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany  koszt realizacji zadania;
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)
4. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
5. Podstawę dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
7. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.)
 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętego wynagrodzenia w przeliczeniu na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego 
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a, wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie. 
4. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
- fakturę określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
- kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
6. W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 704)
 
Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 704 ze zm.)
 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki:

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości prawnej, jeżeli:
prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych  co najmniej 2 lata przed dniem złożenia wniosku;
udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania;
udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie  przedsięwzięcia  w wysokości nieobjętej  dofinansowaniem ze środków PFRON;
nie posiada wymaganych zobowiązań wobec PFRON.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60 %  kosztów przedsięwzięcia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych  i zawarciem stosownej umowy.
Wnioski o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji zadania.
 
Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie, bądź osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 16, tel. 22 756 62 42;  e-mail: kontakt@pcprpiaseczno.pl

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika:

1. O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
2. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON następuje na pisemny wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piasecznie.
3. Do wniosku dołącza się:
- kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o schorzeniach Wnioskodawcy, uzasadniające ubieganie się usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze względu na potrzeby wynikające z niepełnosprawności,
- fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania,
- dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy: PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-migowego), SKOGN (Sposobów Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych),
- pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik).
4.Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. Podstawę dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.
6. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
7. Wysokość dofinansowania usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2 % przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.
8. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika finansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem przysięgłym, zarejestrowana przez Wojewodę, która prowadzi działalność gospodarczą. Dofinansowanie nie przysługuje osobie, która nie spełnia powyższych wymogów.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2023, poz. 100 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 926 ze zm.).

Wytworzył:
Klaudia Wojnarowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-02 12:01:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2023-02-16 11:11:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4022467