Zgłoszenie budowy/robót budowlanych

Podstawa prawna

art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

Organ właściwy do rozpatrzenia sprawy – Starosta Piaseczyński
 
Ustawa Prawo budowlane opublikowana na stronie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19940890414
 

Zgodnie z art. 30 ust. 4d.  ww. Ustawy Prawo  budowlane:
Zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych dokonuje się w:
1) postaci papierowej albo
2) formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl

Miejsce załatwienia sprawy

Zgłoszenie w romie papierowej wraz z załącznikami można składać w siedzibie organu - Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.

Sposób załatwienia sprawy

Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie.
Nie dotyczy to zgłoszenia dokonanego na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1a, t.j. budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora. Przy tych inwestycjach rola organu ogranicza się do rejestracji zgłoszenia (dokumentacja nie jest weryfikowana przez pracowników Starostwa), a pełna odpowiedzialność za zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, warunkami technicznymi i innymi przepisami spoczywa na projektancie i na inwestorze. W przypadku prowadzenia robót budowlanych, wykonywanych na podstawie zgłoszenia, w sposób istotnie odbiegający od przepisów (w tym m. in. ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prawo wodne, czy innych aktów prawa: warunków technicznych, wymagań ochrony środowiska i inne.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie może, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, wstrzymać roboty budowlane i ewentualnie nakazać rozbiórkę obiektu.

Znacznie usprawni postępowanie podanie przez zgłaszającego telefonu kontaktowego.

Dostępne wnioski

UWAGA! Drukami obowiązującymi, zatwierdzonymi przez właściwego ministra, są druki PB-2a i PB-2, oraz PB-5. Druki uzupełniające do druków PB zostały przygotowane przez pracowników tutejszego urzędu i  zawierają informacje o RODO, oraz o przepisach dotyczących zgłoszeń, a podanie przez inwestora/inwestorów dodatkowych informacji o inwestycji, wskazanych w druku uzupełniającym, w zależności od rodzaju inwestycji, ma na celu jedynie usprawnienie postępowania administracyjnego i przyspieszenie rozpatrzenia sprawy.

Wymagane dokumenty

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Druk PB-5 wraz z uzupełnieniem (DOC, 44 KB)
 2. szkic usytuowania obiektu oraz w zależności od potrzeb:
  - opis i szkice przedstawiające zakres i sposób prowadzenia robót budowlanych,
  - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 3. w przypadku działania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 4. W przypadku zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (druk PB-2) oraz w przypadku zgłoszenia budowy sieci, stacji transformatorowych, instalacji gazowych w użytkowanym budynku (druk PB-2 ARB Z4) trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, w tym decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. inne dokumenty w zależności od lokalizacji i rodzaju inwestycji.

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa od:

 1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
  - za każdy m² powierzchni użytkowej – 1 zł,
  - nie więcej niż – 539 zł,
 2. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
 3. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł,
 4. innych budowli – 155 zł,
 5. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 6. opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
 7. opłata od pełnomocnictwa – 17 zł,
 8. opłata od zaświadczenia – 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest właściwy dla siedziby organu burmistrz, tj. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Czas załatwienia sprawy

Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia w terminie 21 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

Zgodnie z art. 30 ust. 5k:
"Do budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, można przystąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej."

Dodatkowe informacje

Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego. W przypadku nie rozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-01-24 14:42:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-02-21 13:35:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki