☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajami


KARTA USŁUGI

WYDAWANIE POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJAMI

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o  kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz.1288).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 231).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania  osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania
i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r., poz. 1206).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz. 702).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 11 września 2018 r.  w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r., poz. 1885).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich     osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1659).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy  (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek (pdf druk do pobrania)
UWAGA: W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty usługi, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku, ponieważ wydruk musi być wiernym odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Wydruk może się różnić, w zależności od ustawień drukarki.
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tramwajem,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem,
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 × 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; 
osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4);
osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

OPŁATY
Druk pozwolenia do kierowania tramwajem - 30 zł
Po dokonaniu opłaty, dowód jej uiszczenia należy złożyć w Wydziale Komunikacji i Transportu. Dowód opłaty stanowi podstawę do wykonania przez pracownika zamówienia dokumentu.
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 73 (74, 77)

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY
7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem ma formę decyzji administracyjnej.
Odbiór dokumentu następuje osobiście po zwrocie poprzedniego pozwolenia do kierowania tramwajem.

UWAGI
- obowiązkowy formularz wniosku,
- wniosek o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem wraz załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty,
- przy złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem konieczne jest posiadanie dokumentu tożsamości.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-06 15:12:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-08-31 08:51:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357