Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142).
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. z 2006 r., Nr 40, poz. 275).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz. U. z 2004 r., poz. 2264).

Wymagane dokumenty

  •  wniosek (ikonka pdf druk do pobrania),
  •  oświadczenie o kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o znajomości warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - prawo o ruchu drogowym.

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym opłata skarbowa wynosi 412 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportuul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

Przyjęcia interesantów
poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Czas załatwienia sprawy

7 dni od dnia wpłynięcia wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie wydawane z urzędu o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Tryb odwolawczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Obowiązkowy formularz wniosku.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-12 12:57:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 08:56:38)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki