Wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775).
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142). 
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1836).

Wymagane dokumenty

  •  wniosek (DOCX, 29 KB)
  •  dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie techniczne oraz praktykę
  •  zaświadczenie o odbytym szkoleniu
  •  zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Opłaty

Opłatę skarbową w wysokości 48 zł wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

Przyjęcia interesantów
poniedziałek - piątek: 7.00 - 15.50

Termin załatwienia sprawy

30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów.

Sposób załatwienia sprawy

  • Wydanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów ma formę decyzji administracyjnej.
  • O terminie odbioru uprawnienia Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Brak 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-12 14:11:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2024-01-15 09:38:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki