☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Czasowa rejestracja pojazdów w celu przejazdu pojazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP, albo przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473).
 - Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1610).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088).
- Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r., poz.1288).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 451).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
- Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1170).
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz.2174)
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).
 

WYMAGANE DOKUMENTY (należy przedstawić oryginały dokumentów do wglądu oraz kserokopie):
- wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),

- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód własności pojazdu (m.in. umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, umowa dożywocia, faktura VAT lub rachunek, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku),
- dowód osobisty (do wglądu),
- karta pojazdu (jeżeli była wydana),
- wyciąg ze świadectwa homologacji,
- dowód rejestracyjny lub inny dokument wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów za granicą stwierdzający rejestrację pojazdu za granicą,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego, w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, adnotację na dowodzie własności pojazdu określającą datę i numer dowodu odprawy celnej przewozowej oraz nazwę organu który dokonał odprawy celnej,

- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, fakturę z wykazaną kwotą akcyzy,
- zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego lub w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami; fakturę z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług,
- tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.

OPŁATY:
Opłata administracyjna:
- samochód - 62 zł
- motocykl, motorower, ciągnik rolniczy - 37,75 zł
- przyczepa - 40,75 zł


Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

TERMIN ODPOWIEDZI:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Czasowa rejestracja pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Złożenie i odbiór decyzji następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:
- Rejestracji pojazdów dokonuje się na podstawie oryginalnych dokumentów.
- Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni, który może być jednorazowo przedłużony o 14 dni.
- Po upływie czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne podlegają zwrotowi.
- W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
- Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-13 12:07:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-03-11 13:50:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617