☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nadanie cech identyfikacyjnych nadwozia, podwozia, ramy, tabliczki znamionowej zastępczej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1088)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1401)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:

 • wniosek właściciela pojazdu
 • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania)lub pełnomocnictwo notarialne,
 • dowód osobisty (do wglądu),


a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.>
2. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy:
- dowód rejestracyjny,
- opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.
3. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument potwierdza dokonanie kradzieży,
- dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument stwierdza tożsamość odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia, ramy oraz zawiera informację na temat losu dokumentów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.
4. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, którego markę określa się jako "SAM":
- oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składania fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu
5. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
- dowód rejestracyjny,
- prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności pojazdu.
6. Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej:
- pisemna informacja właściciela pojazdu o utracie tabliczki znamionowej,
- dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 

Opłaty

 
Opłata skarbowa 10 zł wnoszona na rachunek bankowy
Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226
lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
 
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
 

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Jednostka organizacyjna

 
Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia

 
Nadanie cech identyfikacyjnych ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-13 12:38:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-19 11:36:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357