Nadanie cech identyfikacyjnych nadwozia, podwozia, ramy, tabliczki znamionowej zastępczej

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.775)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2277 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz. U. z 2011 r., poz. 1401)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:

 • wniosek właściciela pojazdu
 • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania)lub pełnomocnictwo notarialne,
 • dowód osobisty (do wglądu),


a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.>

2. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy:

 • dowód rejestracyjny,
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.

3. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument potwierdza dokonanie kradzieży,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który to dokument stwierdza tożsamość odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia, ramy oraz zawiera informację na temat losu dokumentów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych.

4. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, którego markę określa się jako "SAM":

 •  oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składania fałszywych zeznań, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu

5. Wniosek o wydanie decyzji na nadanie numeru identyfikacyjnego nadwozia, podwozia, ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód rejestracyjny,
 • prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności pojazdu.

6. Wniosek o wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej:

 • pisemna informacja właściciela pojazdu o utracie tabliczki znamionowej,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.
 

Opłaty

 
Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

 

Przyjęcia interesantów

 
poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50
 

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Sposób załatwienia sprawy

 
Nadanie cech identyfikacyjnych ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

 
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-13 12:38:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 07:35:05)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki