Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z pózn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2288 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu (Dz. U. z 2022 r., poz. 87).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
 • Jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne

Miejsce złożenia dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70

Przyjęcia ineresantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50
 

Opłaty

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  (kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

 • na okres 2 miesięcy - 80,00 zł
 • na okres 3 miesięcy - 80,00 zł - samochody osobowe - opłatę powiększa się za każdy kolejny miesiąc czasowego wycofania z ruchu
 • od 3 do 12 miesięcy - 4,00 zł
 • od 13 do 24 miesięcy - 2,00 zł
 • od 25 do 48 miesięcy - 0,25 zł

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r,. poz. 775)
 

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia sprawy

Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji o czasowym wycofaniu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
a) samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t,
b) ciągniki samochodowe,
c) pojazdy specjalne,
d) autobusy.

Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-13 15:26:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 07:35:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki