☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096)
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000)
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084)
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2019 r., poz.1288)
  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397)

Wymagane dokumenty

- wniosek właściciela pojazdu (DOCX, 24 KB)
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne
- dowód osobisty (do wglądu),
- fakturę lub oświadczenie potwierdzającą dokonanie zmiany rodzaju pojazdu,
- dokument potwierdzający fakt, iż przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie naprawy i obsługi pojazdów,
- przegląd techniczny po dokonanych zmianach rodzaju pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
- tablice rejestracyjne pojazdu,
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana).

Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie:
- dowodu rejestracyjnego - 73 zł  + 0,50 zł  (opłata ewidencyjna)
- kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Przyjęcia interesantów: poniedziałek: 8.00 - 16.50

wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia

Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w pojeździe zarejestrowanym ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji dotyczącej zmian konstrukcyjnych w pojeździe następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

- W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- Zmiana rodzaju pojazdu wiąże się z wymianą dowodu rejestracyjnego.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-15 13:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-19 13:41:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357