Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775)
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.z 2018 poz. 2277 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia  (Dz. U. z 2022 r., poz. 122 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 100 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

 •  wniosek właściciela pojazdu (DOCX, 24 KB)
 •  jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (PDF, 202 KB) lub pełnomocnictwo notarialne
 •  dowód osobisty (do wglądu),
 •  fakturę lub oświadczenie potwierdzającą dokonanie zmiany rodzaju pojazdu,
 •  dokument potwierdzający fakt, iż przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie naprawy i obsługi pojazdów,
 •  przegląd techniczny po dokonanych zmianach rodzaju pojazdu wraz z opisem zmian dokonanych w pojeździe,
 •  tablice rejestracyjne pojazdu,
 •  dowód rejestracyjny pojazdu,
 •  kartę pojazdu (jeżeli była wydana).

Opłaty

Opłata administracyjna za wydanie:

 •  dowodu rejestracyjnego - 72,50 zł. 
 •  kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
 

Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. Nr 98, poz. 775).
 

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia sprawy

Wprowadzenie zmian konstrukcyjnych w pojeździe zarejestrowanym ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji dotyczącej zmian konstrukcyjnych w pojeździe następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • Zmiana rodzaju pojazdu wiąże się z wymianą dowodu rejestracyjnego.
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-15 13:45:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 07:37:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki