Wyrejestrowanie pojazdu

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz.572 t.j.).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z póżn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2022 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2277 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1610 z pożn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1850).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r., Nr 44, poz. 419 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjych oraz wzorów innych dokumentów zawiązanych z rejestracją pojazdów Dz.U. 2022 poz. 1847 z późn. zm..)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:

a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Przekazanie pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:

 • zaświadczenie o przekazaniu pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punktu zbierania pojazdów,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

2. Kradzież pojazdu:

 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania informujące o kradzieży,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ,
 • dowód rejestracyjny,

3. Wywóz pojazdu z kraju:

a) jeżeli pojazd został zbyty za granicą i tam zarejestrowany

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicą,
 • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

b) jeżeli pojazd został zbyty w celu wywozu za granicę

 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę,
 • wniosek właściciela o wyrejestrowanie z powodu zbycia pojazdu za granicę,
 • wniosek nowego nabywcy o rejestrację czasową w celu wywozu za granicę.

4. Zniszczenie (kasacja) pojazdu za granicą:

 • dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą i jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

5. Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu:

 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach,
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne

6. Przekazanie niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów :

 • zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu.
 • dowód rejestracyjny,
 • tablice rejestracyjne.

OPŁATY:

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
 

Bank PKO BP
Urząd Mista i Gminy w Piasecznie
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

 
poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50
 
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wyrejestrowane pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór decyzji o wyrejestrowaniu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:

W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-15 15:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2024-04-24 14:54:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki