☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o wydanie tablic indywidualnych


KARTA USŁUGI
 
WNIOSEK O WYDANIE TABLIC INDYWIDUALNYCH
 
PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689).
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1084).

Wymagane dokumenty:
- wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),
- dowód rejestracyjny pojazdu,
- kartę pojazdu (jeżeli była wydana),
- aktualne badanie techniczne pojazdu.
 
OPŁATY:
Opłata administracyjna za wydanie:
- indywidualne - dwie tablice - 1000,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- indywidualne - jedna tablica - 500,00 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- dowód rejestracyjny - 54 zł + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. + 0,50 zł (opłata ewidencyjna),
- nalepka kontrolna - 18,50 zł + 0,50 zł (opata ewidencyjna),
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola
 
TERMIN ZAŁATWIENIA:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA:
Wydział Komunikacji i Transportu
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór tablic rejestracyjnych indywidualnych następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
UWAGI:
- Tablice indywidualne składają się z litery i cyfry, które stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą. Pracownik sprawdza czy wybrany przez właściciela pojazdu wyróżnik spełnia wymagane prawem warunki tzn. stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawierający treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego a jeżeli tak to kieruje wnioskodawcę do uiszczenia opłaty i zatrzymuje kopię dowodu wpłaty.
- Okres oczekiwania na wyprodukowanie tablic rejestracyjnych indywidualnych wynosi 7 dni roboczych.
- W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
- W przypadku, gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestracje są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia własności.
- Jeżeli zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności pojazdu przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopie tego dowodu.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 09:59:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-03-11 14:03:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617