Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz.775).- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz.1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2022 r. poz. 2277 z  późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1849).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 145, poz. 1542).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm).

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:

 • wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
 • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
 • dowód osobisty (do wglądu),

a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wniosek o dokonanie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego:

 • aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazujące, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana),

2. Wniosek o wykreślenie adnotacji o ustanowieniu na pojeździe zastawu rejestrowego:

 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy  sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu,
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu w przypadku gdy właściciel wnioskuje o wymianę dowodu rejestracyjnego,

 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 

Przyjęia interesantów

 
poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola
 

Termin załatwienia

 
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2023 r., poz. 775.).
 

Sposób załatwienia

 
Czynność ta nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
 

Uwagi

 
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 11:44:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 08:04:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki