☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Niedziela 29.01.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik tablic rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U.2018.0.473).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:
a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych.

UwagaIstnieje możliwość wyrobienia dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (53 zł). Wniosek składa się w pok. nr 21.

Opłata

Opłata administracyjna za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - bez zmiany numeru rejestracyjnego:
 • samochód - 2 szt. - 93 zł, 1 szt. - 53 zł
 • motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy - 53 zł
 • motorower - 43 zł

Opłata administracyjna za wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym w przypadku ich utraty:
 • samochód - 185,50 zł
 • motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy -126,50 zł
 • motorower - 116,50 zł
 • motocykl kat L5 - 166,50 zł
 • motocykl kat L2 - 146,50 zł
 
Opłata administracyjna za wydanie:
 • wtórnika dowodu rejestracyjnego - 54 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł lub 18,50 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna
 • komplet znaków legalizacyjnych - 12,50 zł.
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).
 

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu
 

Sposób załatwienia

Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór wtórnika tablic(y) rejestracyjnych następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 • W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku wydania wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej należy tablicę, która nie uległa zniszczeniu lub zagubieniu przedłożyć w urzędzie w celu legalizacji.
 • Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne (po oddaniu do depozytu dotychczasowej tablicy i dowodu rejestracyjnego).
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 13:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2022-10-14 14:16:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3940357