Wtórnik tablic rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna na bagażnik rowerowy

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  (Dz.U.2022 r., poz. 2277 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablizy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz. U. 2022 r., poz. 1848 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Dla wszystkich przypadków:
W wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:

1. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich kradzieży:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych.

2. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych z powodu ich zagubienia lub zniszczenia, z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych.

Uwaga: Istnieje możliwość wyrobienia dodatkowej tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy. W tym celu należy złożyć wniosek wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty (53 zł). Wniosek składa się w pok. nr 21.
 

Opłata

Opłaty wnosi się w samoobsługowym terminalu płatniczym tzw. WPŁATOMACIE  ( kartą płatniczą, kredytową, gotówką) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
Opłata administracyjna za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - bez zmiany numeru rejestracyjnego:
 • samochód - 2 szt. - 92,50 zł, 1 szt. - 52,50 zł
 • samochód zabytkowy - 2 szt. - 113 zł, 1 szt. - 63 zł
 • motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy - 52,50 zł
 • motocykl zabytkowy - 63 zł
 • motorower - 30 zł
 • motorower zabytkowy - 53 zł
Opłata administracyjna za wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym w przypadku ich utraty:
 • samochód - 165 zł.
 • motocykl, przyczepa, ciągnik rolniczy -125 zł
 • motorower - 115 zł.
Opłata administracyjna za wydanie:
 • wtórnika dowodu rejestracyjnego - 54 zł
 • pozwolenia czasowego - 13,50 zł lub 18,50 zł
 • komplet nalepek legalizacyjnych - 12,50 zł.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola
 

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775).
 

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wtórnika tablic(y) rejestracyjnych ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór wtórnika tablic(y) rejestracyjnych następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 

Uwagi

 • W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 • W przypadku wydania wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej należy tablicę, która nie uległa zniszczeniu lub zagubieniu przedłożyć w urzędzie w celu legalizacji.
 • Na okres konieczny do wykonania tablicy rejestracyjnej (wtórnika) organ rejestrujący wydaje pozwolenie czasowe oraz zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne (po oddaniu do depozytu dotychczasowej tablicy i dowodu rejestracyjnego).
Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 13:59:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 08:08:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki