☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 02.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wtórnik karty pojazdu

KARTA USŁUGI
 
WTÓRNIK KARTY POJAZDU
 
Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1990).
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1000).
- Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2018.0.473).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2355).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1088).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015 r., poz. 681).
- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397).

Wymagane dokumenty:

Dla wszystkich przypadków:
- wniosek właściciela pojazdu,
- jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
- dowód osobisty (do wglądu),
 
a w wymienionych poniżej przypadkach wnioskodawca załącza dodatkowo następujące dokumenty:
1. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty przed pierwszą rejestracją:
- pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę.
2. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty przed ponowną rejestracją:
- zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący, właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie niezbędne do rejestracji,
- oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające zagubienie karty pojazdu,
- dowód rejestracyjny.
3. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej utraty:
- dowód rejestracyjny,
- oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające utratę karty pojazdu.
4. Wtórnik karty pojazdu z powodu jej zniszczenia:
- dowód rejestracyjny,
- dotychczasową kartę pojazdu.
 
Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie wtórnika karty pojazdu: 75 zł + 0,50 zł opł. ewidencyjna
 
Opłaty wnosi się w kasie Starostwa (także kartą płatniczą lub kredytową) lub na konto:
Bank PKO BP
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963
 
Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)
 
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w Wydziale na stronie https://bezkolejki.eu/sppiaseczno
 
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Górze Kalwarii na stronie https://bezkolejki.eu/filia_gk
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Konstancinie-Jeziornie na stronie https://bezkolejki.eu/filia_kj
Rezerwacja wizyt w celu załatwienia spraw w delegaturze Wydziału w Lesznowoli na stronie https://bezkolejki.eu/lesznowola

Termin załatwienia:
Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.)
 
Jednostka organizacyjna:
Wydział Komunikacji i Transportu
 
Sposób załatwienia:
Wydanie wtórnika karty pojazdu ma formę decyzji administracyjnej. Odbiór wtórnika karty pojazdu następuje osobiście lub przez pełnomocnika. W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy - osoba upoważniona w KRS lub właściciel wykazany w wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Piaseczyńskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
Uwagi:
W sprawach, w których wnioskodawcą jest podmiot gospodarczy należy przedłożyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 14:27:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2021-03-11 14:13:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3841617