Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2147  z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2023 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych , Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. 2022 r., poz. 2277 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

 • wniosek właściciela pojazdu (ikonka pdf druk do pobrania),
 • jeżeli wniosek składa osoba upoważniona: upoważnienie (ikonka pdf druk do pobrania) lub pełnomocnictwo notarialne,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dokument potwierdzający ustanie przyczyny powodującej zatrzymanie dowodu rejestracyjnego (przegląd techniczny pojazdu),
 • pokwitowanie wydane przez organ zatrzymujący.

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
Kancelaria
II piętro, pokój 21
tel. 22 736 48 60 (62, 64, 67, 81)

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Termin załatwienia

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Sposób załatwienia

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

W przypadku zbycia pojazdu z pokwitowaniem wydanym przez organ zatrzymujący należy niezwłocznie powiadomić organ rejestrujący.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-16 15:55:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2023-10-27 08:13:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki