Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu zarejestrowanego

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.572 t.j..).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2142 z późn. zm. ).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1847 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r., poz. 1191 z późn. zm.).

Od dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie  30 dni od dnia:

 

 • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
 • 👉 W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
 • 👉 W przypadku, gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni
 • Znika instytucja zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

WYSOKOŚĆ KAR ADMINISTRACYJNYCH OD DNIA 01.01.2024 R. ZA NIEZAREJESTROWANIE POJAZDU W TERMINIE ORAZ BRAK ZGŁOSZENIA ZBYCIA POJAZDU:

 • 250 zł za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni
 • 500 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni
 • 1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni
 • 1000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami
 • 2000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami

Podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 07.07.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości. ( Dz. U. z 2023 poz. 1394 )

Wymagane dokumenty

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 70


Dział Rejestracji Postępowania Administracyjne
II piętro, pokój  22
tel. 22 736 48 75

Zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów można dokonać mailem bez konieczności wizyty w urzędzie: zbyciainabycia@piaseczno.pl

Przyjęcia interesantów

poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.50

Termin załatwienia sprawy

Termin załatwienia sprawy określa art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775.)

Jednostka organizacyjna

Wydział Komunikacji i Transportu

Sposób załatwienia sprawy

Czynność nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Brak

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-19 12:07:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Konarska
(2024-05-08 09:23:43)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki