Zawiadomienie o wyniku postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń przy ul. Czajewicza

Powiat Piaseczyński – Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno,
ul. Chyliczkowska 14 informuje, że postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń po warsztatach szkolnych przy ul. Czajewicza 20 w Piasecznie” zostało rozstrzygnięte jak poniżej.
 
Wykonawcą zamówienia będzie Biuro Usług Technicznych „MAREL – PROJEKT” s.c. Lis Marek i Metlerski Artur, 26-600 Radom, ul. Traugutta 54/12, za kwotę brutto 89 060,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt zł).
 
Uzasadnienie wyboru: powyższa oferta spełnia wszystkie wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najniższą cenę.
 
Informujemy jednocześnie, że w w/w postępowaniu została złożona jedna oferta, żadna oferta nie została odrzucona oraz nie został wykluczony żaden wykonawca.
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-02-21 14:44:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-02-21 15:43:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki