Ogłoszenie o modyfikacji siwz na obsługę Powiatu Piaseczyńskiego

  

Piaseczno 2007.05.14
 
 
Modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym na obsługę budżetu powiatu piaseczyńskiego
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na obsługę budżetu powiatu piaseczyńskiego
 
1.Przedłuża się termin składania i otwarcia ofert:
a) Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii (hol na parterze) nie później niż do dnia 18 maja 2007 roku do godz. 11:00.
b) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
w dniu 18 maja 2007r. o godz. 11:15.
 
2.Uzupełnia się treść § 2 ust. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
W § 2 ust.1 siwz po słowach „Czajewicza1A” dodaje się następującą treść:
„oraz uruchamianiu kredytu w rachunku bieżącym i przyjmowaniu lokat terminowych. Główny przedmiot określony jest numerem CPV 66.10.00.00-1, dodatkowe przedmioty określające przedmiot zamówienia to 66.12.00.00-7 (usługi depozytowe) i 66.13.00.00-0 – (usługi udzielania kredytu)”.
 
3.Uzupełnia się treść załącznika nr 2 do siwz
Do załącznika nr 1 do siwz dodaje się następujące wyjaśnienia pod tabelą:
(dotyczy odnośników 2/ i 4/)
 
W odnośniku 2/
„Zamawiający nie określa progów kwotowych lokat. Lokata O/N dotyczy całkowitego salda na rachunku bieżącym. Lokaty terminowe, tj. 2 dniowe i 7 dniowe będą zakładane po złożeniu przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji określającej kwotę i termin zapadalności.”
 
W odnośniku 4/
„Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).”
 
4. W załączniku nr 3 we wzorach (1-4) na obliczanie ilości punktów stosunek cenowy (ułamek) ofert najkorzystniejszych do ofert badanych zamyka się w nawiasach.
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-14 15:29:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-14 15:30:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki