☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Wtorek 28.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wyjaśnienia do siwz na obsługę budżetu Powiatu Piaseczyńskiego

  Piaseczno 11.05.2007r.
 
            W związku z zapytaniami zgłoszonymi dnia 8 maja 2007r., dotyczącym przetargu nieograniczonego na obsługę budżetu Powiatu Piaseczyńskiego
 
o następującej treści:
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy „ Prawo zamówień publicznych”, PKO S.A. II Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie prosi o wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i udzielenie dodatkowych informacji :
1)      Zgodnie z art. 30 ustawy Zamawiający nie wskazał nr CPV w związku z tym prosimy o jego podanie.
W §6.4 SIWZ Zamawiający żąda dołączenia aktualnej kopii koncesji na prowadzenie działalności bankowej, żądanie to w wypadku PKO BP S.A. jest nie do zrealizowania z uwagi na ustawową podstawę funkcjonowania PKO BP S.A.. Nasz Bank nie może przedstawić takiego dokumentu, gdyż ze względu na sposób jego utworzenia zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, nie było wydawane.
Czy w związku z tym, że ze względu na formę utworzenia banku, nie było wydawane odrębne zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego, wystarczające będzie oświadczenie banku wskazujące podstawę prawną działalności ?
2)      W §2 pkt 1 SIWZ nie koresponduje ze sobą określenie przedmiotu zamówienia tj. Kompleksowa obsługa budżetu Powiatu tj. rachunków podstawowych i pomocniczych Powiatu i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz prowadzenie dwóch punktów obsługi kasowej z zapytaniem cenowym o kredyt w rachunku bieżącym. Ponadto Zamawiający nie określił kwoty kredytu oczekując jednocześnie określenia max wartości kredytu i korektę przedmiotu zamówienia.
3)       §13.3 odsyła do nieistniejącego załącznika nr 5. w SIWZ została pomylona numeracja załączników – istnieją dwa załączniki nr 4. Wobec powyższego prosimy o korektę i określenie załącznika nr 5.
4)       §13.4 – postanowienie to reguluje zasady udostępniania dokumentów w tym ofert w trakcie postępowania a powinno raczej dotyczyć sytuacji po jego zakończeniu. Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie będą udostępnione oferty w trakcie postępowania.
5)      W odniesieniu do zapisów §12.2, 12.3 SIWZ nie jest określony próg kwotowy dla lokat O/N oraz lokat terminowych 2 dniowych i 7 dniowych. W związku z tym chcielibyśmy wiedzieć czy Bank będzie mógł określić minimalną kwotę lokat ( np. Lokat O/N ) wynikająca z wewnętrznych przepisów i procedur Banku PKO BP S.A. i Zamawiający wyrazi na to zgodę. A jeśli nie to czy Zamawiający może określić minimalny próg przedmiotowych lokat. 
 
 
uprzejmie wyjaśniam i odpowiadam, że:
odpowiedź na pytanie nr 1 - Główny przedmiot określony jest numerem CPV 66.10.00.00-1, zgodnie z numeracją podaną w ogłoszeniu. Dodatkowe przedmioty określające przedmiot zamówienia to 66.12.00.00-7 (usługi depozytowe) i 66.13.00.00-0 – (usługi udzielania kredytu).
W przypadku, gdy działalność bankowa jest prowadzona na innej podstawie niż koncesja należy wskazać tę podstawę.
 
odpowiedź na pytanie nr 2 – Kompleksowa obsługa w szeroko rozumianym pojęciu zawiera wszystkie potrzebne usługi, w tym usługi prowadzenia punktów kasowych oraz udzielanie kredytu w rachunku bieżącym. Kwota kredytu w rachunku bieżącym wynosi 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych)
 
odpowiedź na pytanie nr 3 - Prawidłowa numeracja załączników –załącznik nr 4 nosi tytuł „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” a załącznik nr 5 nosi tytuł „Pouczenie o środkach ochrony prawnej”
 
odpowiedź na pytanie nr 4W §13.4 siwz dotyczącym zasad udostępniania dokumentów, zapis informujący że uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert należy rozumieć zgodnie z art. 96 ust. 3 to jest: Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, a wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu po upływie terminu ich składania.
 
odpowiedź na pytanie nr 5 -  SPRAWA progów kwotowych
Zamawiający nie określa progów kwotowych lokat. Lokata O/N dotyczy całkowitego salda na rachunku bieżącym. Lokaty terminowe, tj. 2 dniowe i 7 dniowe będą zakładane po złożeniu przez Zamawiającego pisemnej dyspozycji określającej kwotę i termin zapadalności.
 
 
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-14 15:35:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-14 15:36:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3960247