☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Modyfikacja nr 2 treści SIWZ na obsługę budżetu powiatu

 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na obsługę budżetu powiatu piaseczyńskiego
 
1.Przedłuża się termin składania i otwarcia ofert:
a) Oferty należy składać w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii (hol na parterze) nie później niż do dnia 25 maja 2007 roku do godz. 11:00.
b) Otwarcie ofert nastąpi w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,
w dniu 25 maja 2007r. o godz. 11:15.
 
2.Uzupełnia się treść § 12 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)
W § 12 po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 o następującej treści:
3. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy kredytu w rachunku bieżącym
Zabezpieczeniem spłaty kredytu w rachunku bieżącym będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji świadczeń pieniężnych. Zabezpieczenie zostanie ustanowione przed zawarciem umowy o kredyt w rachunku bieżącym.”
 
3.Uzupełnia się treść załącznika nr 2 do siwz
   W załączniku Nr 2 do SIWZ dokonano zmian w ppkt. 1.7 i 1.8 oraz dodano wyjaśnienia pod tabelą w
  poz. 5 do tych podpunktów o treści:
 
„Cena jednostkowa wyrażona w złotych stanowi % od kwoty wszystkich wpłat i wypłat realizowanych w jednym roku (tj. wpłat szacowanych w wysokości 1.100.000 zł i wypłat szacowanych w wysokości 2.250.000 zł). W związku z tym ilość czynności do obliczenia
wartości w pkt. 1.7 i 1.8 została przyjęta jako 1.”
 
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-18 10:00:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-18 10:02:44)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3962107