☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński

Sobota 25.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wbudowanym, ul. Wiśniowa, Piaseczno

Decyzja nr 970/07
 
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 06.03.2007 r.
(postępowanie zawieszone od 19.04.2007 r. do 14.05.2007 r.)
zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę
dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:
 
Inwestor:
Elżbieta Halina Chudzicka, zam. Warszawa, ul. Czerska 26/28 m 36
 
Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:
budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem wbudowanym
   - pow. zabudowy                                –      573,0 m²,
   - pow. użytkowa mieszkań                  –  2 496,9 m²,
   - kubatura                                          –   7 325,0 m³,    
   - liczba mieszkań                               –        19
Kategoria obiektu:
XVII
Adres inwestycji:
działka nr ewid. 62/8 z obrębu 1,  Piaseczno, ul. Wiśniowa
Architektura:
 
 
 
 
Konstrukcja:
projektant: mgr inż. arch. Jacek Szlis, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. Bł-96/01 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisany do Podlaskiej  Okręgowej Izby Architektów pod numerem PD-0050,
sprawdzający: mgr inż. arch. Mariusz Krupa, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. MA/KK/053/02 w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1441,
projektant: inż. Tadeusz Urzyczyn, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. 251/64 w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/WM/4598/01,
sprawdzający: mgr inż. Wiesław Dzik, posiada uprawnienia projektowe nr ewid. 382/64 w specjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej, wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem MAZ/WM/4591/01.
 

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1) szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
c) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy Prawo budowlane,
d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
 
2) inwestor jest zobowiązany:
a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b) ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie,
c) uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego,
3) kierownik budowy jest zobowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy,
b)   umieścić na budowie, w widocznym miejscu, tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
oraz
4) inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.
 
Obszar oddziaływania projektowanego obiektu w rozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane obejmuje działkę nr ewid. 62/8 z obrębu 1,  Piaseczno, ul. Wiśniowa.
 
UZASADNIENIE
 
Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymogami art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia
  
Pouczenie:
1. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2. Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.
3. Dziennik budowy, który stanowi urzędowy dokument, należy zarejestrować w organie administracji architektoniczno-budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.
4. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Piasecznie (PINB w Piasecznie) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
1) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,
2) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3) informację zawierającą dane, dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, wydanego przez PINB w Piasecznie.
6. Do użytkowania obiektu można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwolenie na użytkowanie, wydanej przez PINB w Piasecznie.
7. Po zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, PINB w Piasecznie przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59c ustawy – Prawo budowlane.
8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 2 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 2 lata.
9. Odwołanie wniesione w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
 
Otrzymują:
1. P. Elżbieta Halina Chudzicka
     00-732 Warszawa, ul. Czerska 26/28 m 36
2. a/a
Do wiadomości:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
     05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
2. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
05-510 Piaseczno, ul. Nadarzyńska 13
    (decyzja ostateczna + dokumentacja projektowa)
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Piaseczno
4. Tablica ogłoszeń w/m, strona internetowa - www.piaseczno.pl
Wytworzył:
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2007-05-31 12:14:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2007-05-31 12:21:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 3959479